ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > ÐÅÍÐÅÅÐР

¿ìËÙ²éѯ

2009ÄêÐÅÍй«Ë¾¹ÌÓÐ×ʲúÓªÒµÊÕÈëÅÅÐаñ

2011-03-28 15:16:29   ä¯ÀÀÁ¿£º

¹ÌÓÐ×ʲúÓªÒµÊÕÈëÅÅÐаñ£º£¨½ð¶îµ¥Î»£ºÍòÔª£©


ÅÅÃû

¼ò³Æ

2009Äê12ÔÂ31ÈÕ

2008Äê12ÔÂ31ÈÕ

½ÏÉÏÄêÔö¼õ(%)

1

ƽ°²ÐÅÍÐ

1,010,277.96

342,301.01

195.14%

2

ÖÐÐÅÐÅÍÐ

207,486.46

200,480.78

3.49%

3

»ªÈóÐÅÍÐ

159,081.05

94,843.58

67.73%

4

ÉϺ£ÐÅÍÐ

158,463.53

155,002.80

2.23%

5

»ª±¦ÐÅÍÐ

158,459.00

188,963.39

-16.14%

6

ÖÐÌ©ÐÅÍÐ

126,567.17

150,921.93

-16.14%

7

ÖгÏÐÅÍÐ

115,791.63

83,305.01

39.00%

8

½­ÐŹú¼Ê

91,138.33

15,479.50

488.77%

9

ÖØÇìÐÅÍÐ

91,137.66

85,109.06

7.08%

10

Öк£ÐÅÍÐ

65,896.04

84,696.31

-22.20%

11

ÖÐÈÚÐÅÍÐ

62,651.36

28,061.61

123.26%

12

»ªÐÅÐÅÍÐ

60,014.05

41,911.19

43.19%

13

±±¾©ÐÅÍÐ

59,124.00

69,535.00

-14.97%

14

¹úͶÐÅÍÐ

57,413.66

77,811.09

-26.21%

15

½­ËÕÐÅÍÐ

51,870.75

30,993.06

67.36%

16

¹úÁªÐÅÍÐ

43,029.00

20,768.00

107.19%

17

À¥ÂØÐÅÍÐ

42,954.87

12,237.15

251.02%

18

ÏÃÃÅÐÅÍÐ

41,235.00

29,834.00

38.21%

19

ÖÐÌúÐÅÍÐ

39,893.42

48,030.33

-16.94%

20

ɽ¶«¹úÍÐ

37,750.23

45,213.94

-16.51%

21

ÍâóÐÅÍÐ

35,112.19

47,903.14

-26.70%

22

¹úÔªÐÅÍÐ

32,080.72

23,110.17

38.82%

23

»ªÈÚÐÅÍÐ

31,937.61

5,808.97

449.80%

24

¹ã¶«ÔÁ²Æ

31,575.00

12,739.47

147.85%

25

±±·½ÐÅÍÐ

31,490.01

31,723.90

-0.74%

26

Ìì½òÐÅÍÐ

30,184.08

53,526.58

-43.61%

27

Ó¢´óÐÅÍÐ

26,740.31

20,809.59

28.50%

28

ÐÂʱ´úÐÅÍÐ

25,310.18

-12,287.65

-305.98%

29

¼ªÁÖÐÅÍÐ

24,812.05

9,698.09

155.84%

30

ɹúͶ

23,790.90

22,219.79

7.07%

31

ËÕÖÝÐÅÍÐ

22,762.34

16,043.95

41.87%

32

ÖÐͶÐÅÍÐ

22,701.95

8,567.43

164.98%

33

ÔÆÄÏÐÅÍÐ

22,698.16

42,700.02

-46.84%

34

лªÐÅÍÐ

22,542.24

18,405.20

22.48%

35

°ÙÈðÐÅÍÐ

21,772.09

14,587.41

49.25%

36

º¼¹¤ÉÌÐÅÍÐ

21,723.00

14,442.00

50.42%

37

ÖÐÔ­ÐÅÍÐ

20,464.00

8,891.00

130.17%

38

¶«Ý¸ÐÅÍÐ

19,157.98

20,145.71

-4.90%

39

»ªÄܹó³Ï

18,851.76

1,087.72

1633.14%

40

½¨ÐÅÐÅÍÐ

18,107.89

2,366.99

665.02%

41

»ªå·ÐÅÍÐ

17,966.69

16,106.67

11.55%

42

¹úÃñÐÅÍÐ

17,114.20

10,106.42

69.34%

43

°²ÐÅÐÅÍÐ

16,594.69

12,672.39

30.95%

44

½»ÒøÐÅÍÐ

16,316.16

6,414.45

154.37%

45

ɽÎ÷ÐÅÍÐ

14,515.31

7,209.17

101.35%

46

Î÷°²ÐÅÍÐ

12,662.66

6,303.13

100.89%

47

¸ÊËàÐÅÍÐ

12,506.19

6,714.66

86.25%

48

ºþÄÏÐÅÍÐ

9,920.00

9,695.00

2.32%

49

²³º£ÐÅÍÐ

9,117.37

2,444.68

272.95%

50

Áª»ªÐÅÍÐ

8,981.85

9,917.69

-9.44%

51

Î÷²¿ÐÅÍÐ

8,408.88

22,671.78

-62.91%

52

°®½¨ÐÅÍÐ

6,213.11

4,793.96

29.60%

53

Î÷²ØÐÅÍÐ

297.20

1,434.39

-79.28%

54

º£Ð­ÐÅÍÐ

33.24 

394.82

-91.58%

ºÏ¼Æ

3,334,697.19

2,284,867.44

45.95%

ƽ¾ù

61,753.65

42,312.36

45.95%

 

Ç°10ÃûÐÅÍй«Ë¾ÓªÒµÊÕÈëºÏ¼ÆΪ218.43ÒÚÔª£¬Õ¼54¼ÒÐÅÍй«Ë¾ºÏ¼ÆÊýµÄ65.50%¡£ÔÚ54¼Ò¹«Ë¾ÖУ¬2009ÄêÓªÒµÊÕÈ볬¹ý1ÒÚÔªÒÔÉϵÄÓÐ47¼Ò£¬½ÏÉÏÄêÔö¼Ó10¼Ò¡£³¬¹ý10ÒÚÔªµÄÓÐ7¼Ò£¬½ÏÉÏÄêÔö¼Ó2¼Ò¡£µÍÓÚ1000ÍòÔªµÄ2009ÄêÓÐ2¼Ò¹«Ë¾£¬2008ÄêҲΪ2¼Ò£¬Òò´Ë½ÏÉÏÄêûÓÐÔö¼Ó¡£

¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2013 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212