ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > ÐÅÍÐÅÅÐР

¿ìËÙ²éѯ

2008ÄêÐÅÍй«Ë¾ÅÅÃû°ñ£¨µÚÈýÆÚ£©

2009-12-23 09:49:11   ä¯ÀÀÁ¿£º

ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐÄ


 

2008ÄêÖйúÐÅÍй«Ë¾ÅÅÃû°ñ£¨µÚÈýÆÚ£©

        ¾ÝÖйúÒø¼à»á¹æ¶¨£¬½ØÖ¹2009Äê5ÔÂÈ«¹ú¹²ÓÐ50¼ÒÐÅÍй«Ë¾½øÐÐÁËÐÅÏ¢Åû¶£¬²¢ÓÚ¹«¿ªÃ½Ìå·¢±íÁ˹«Ë¾2008ÄêÄ걨¡£ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐÄÁªºÏרҵ»ú¹¹ºÍר¼ÒѧÕß¹²Í¬Ñо¿£¬ÒÔ¸÷ÐÅÍй«Ë¾¹«¿ªÅû¶µÄÄ걨Êý¾ÝΪ»ù´¡£¬¾­¹ýÕûÀí·ÖÎö£¬·¢²¼ÁË2008ÄêÐÅÍй«Ë¾ÅÅÃû°ñ¡£ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐÄÒѷֱ𹫲¼ÁËÅÅÃû°ñµÄµÚÒ»¡¢¶þ¡¢ÆÚ£¬±¾Öܹ«²¼µÚÈýÆÚ¡£ÏêϸÄÚÈÝÇë²ÎÔÄÓÉÖйúÐÅÍÐҵЭ»á±à¼­³ö°æµÄ¡¶ÖйúÐÅÍÐÒµÄê¼ø£¨2008¾í£©¡·¡£ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐÄÊÇÈ«¹úÐÅÍÐÐÐÒµµÄÑо¿»ú¹¹£¬´ËÅÅÃû½ö¹©Ñ§Êõ̽ÌÖ¡£

        ÐÅÍÐͶ×ʹ«Ë¾µ¥ÏîÖ¸±êÅÅÃû£º
Ê®¡¢ÐÅÍÐͶ×ʹ«Ë¾×Ü×ʲúÅÅÐаñ£º
×Ü×ʲú£½¹ÌÓÐ×ʲú×ʲú×ܼƣ«ÐÅÍÐ×ʲú×ʲú×ܼƣ¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
ÅÅÃû      ¼ò³Æ      2008ÄêÄ©×Ü×ʲúºÏ¼Æ
1      ÖÐÐÅÐÅÍР    1651.17
2      Ó¢´óÐÅÍР    1057.35
3      ÖгÏÐÅÍР     969.43
4      Öк£ÐÅÍР     778.60
5      ƽ°²ÐÅÍР     765.16
6      ÖÐÈÚÐÅÍР     708.35
7      ±±¾©ÐÅÍР     648.05
8      ÍâóÐÅÍР     590.72
9      »ªÈóÐÅÍР     548.75
10    ½ð¸ÛÐÅÍР     393.65

 

ʮһ¡¢×ʲú¸ºÕ®ÂÊÅÅÐаñ£º£¨µ¥Î»£º°Ù·Ö±È£©
ÅÅÃû      ¼ò³Æ      ×ʲú¸ºÕ®ÂÊ
1      ÖÐÔ­ÐÅÍР       0.23%
2      ½­ËÕÐÅÍР       0.72%
3      ¹ã¶«ÔÁ²Æ        1.28%
4      ¹úÁªÐÅÍР       1.48%
5      ²³º£ÐÅÍР       2.28%
6      ɽÎ÷ÐÅÍР       2.40%
7      ËÕÖÝÐÅÍР       2.44%
8      ¹úÃñÐÅÍР       2.70%
9      »ªÈÚÐÅÍР       3.51%
10    ¶«Ý¸ÐÅÍР       3.82%

 


Ê®¶þ¡¢ÐÅÍÐ×ʲúͶ×ÊÓÚ»ù´¡²úÒµÅÅÃû°ñ£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
ÅÅÃû      ¼ò³Æ           ½ð¶î
1      Ó¢´óÐÅÍР     861.4254
2      Öк£ÐÅÍР     432.9822
3      ÖÐÐÅÐÅÍР     408.5092
4      ÖгÏÐÅÍР     355.1007
5      ±±¾©ÐÅÍР     199.0682
6      ƽ°²ÐÅÍР     197.3172
7      »ªÐÅÐÅÍР     155.9165
8      ÖÐÈÚÐÅÍР     151.5277
9      ɽ¶«¹úÍР     144.0889
10    ½ð¸ÛÐÅÍР     118.6587


Ê®Èý¡¢ÐÅÍÐ×ʲúͶ×ÊÓÚ·¿µØ²úÒµÅÅÃû°ñ£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
ÅÅÃû      ¼ò³Æ            ½ð¶î
1      »ªÈóÐÅÍР     280.1587
2      ±±·½ÐÅÍР      84.7308
3      ÉϺ£ÐÅÍР      64.3404
4      Î÷°²ÐÅÍР      52.0735
5      ÖÐÔ­ÐÅÍР      51.2982
6      ¹úÁªÐÅÍР      44.4455
7      °ÙÈðÐÅÍР      43.5928
8      ÖÐÐÅÐÅÍР      37.4497
9      ÖÐÌúÐÅÍР      28.7665
10    Î÷²¿ÐÅÍР      21.4085


£¨Ê®ËÄ£©ÐÅÍÐ×ʲúͶ×ÊÓÚ֤ȯÊг¡ÅÅÃû°ñ£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
ÅÅÃû      ¼ò³Æ                 ½ð¶î
1      ½»Òø¹ú¼ÊÐÅÍР     368.2122
2      »ªå·ÐÅÍР         257.7765
3      »ªÈóÐÅÍР         184.9716
4      ÏÃÃÅÐÅÍР         103.9510
5      ¹úͶÐÅÍР          83.1568
6      ¹úÔªÐÅÍР          80.9195
7      ²³º£ÐÅÍР          72.1485
8      ½­ÐŹú¼Ê           61.8145
9      ¹úÃñÐÅÍР          37.5939
10    ÖгÏÐÅÍР          30.1938


£¨Ê®Î壩ÐÅÍÐ×ʲúͶ×ÊÓÚʵҵÁìÓòÅÅÐаñ£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
ÅÅÃû      ¼ò³Æ                ½ð¶î
1      Î÷²ØÐÅÍР        173.3029
2      ÖÐÌúÐÅÍР        118.1775
3      Ó¢´óÐÅÍР         83.6316
4      ÖÐÔ­ÐÅÍР         62.9876
5      ½»Òø¹ú¼ÊÐÅÍР     57.8710
6      ¹úÁªÐÅÍР         54.0799
7      ÉϺ£ÐÅÍР         49.7704
8      Öк£ÐÅÍР         49.1506
9      ÖØÇìÐÅÍР         43.5926
10    É½¶«¹úÍР         39.7364

¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2013 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212