ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > ÐÅÍÐÅÅÐР

¿ìËÙ²éѯ

2008ÄêÐÅÍй«Ë¾ÅÅÃû°ñ£¨µÚ¶þÆÚ£©

2009-12-23 09:48:38   ä¯ÀÀÁ¿£º

ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐÄ


 

2008 ÐÅÍй«Ë¾ÅÅÃû°ñ£¨¶þÆÚ£©

        ¾ÝÖйúÒø¼à»á¹æ¶¨£¬½ØÖ¹2009Äê5ÔÂÈ«¹ú¹²ÓÐ50¼ÒÐÅÍй«Ë¾½øÐÐÁËÐÅÏ¢Åû¶£¬²¢ÓÚ¹«¿ªÃ½Ìå·¢±íÁ˹«Ë¾2008ÄêÄ걨¡£ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐÄÁªºÏרҵ»ú¹¹ºÍר¼ÒѧÕß¹²Í¬Ñо¿£¬ÒÔ¸÷ÐÅÍй«Ë¾¹«¿ªÅû¶µÄÄ걨Êý¾ÝΪ»ù´¡£¬¾­¹ýÕûÀí·ÖÎö£¬·¢²¼ÁË2008ÄêÐÅÍй«Ë¾ÅÅÃû°ñ¡£ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐÄÒѷֱ𹫲¼ÁËÅÅÃû°ñµÄµÚÒ»ÆÚ£¬±¾Öܹ«²¼µÚ¶þÆÚ¡£ÏêϸÄÚÈÝÇë²ÎÔÄÓÉÖйúÐÅÍÐҵЭ»á±à¼­³ö°æµÄ¡¶ÖйúÐÅÍÐÒµÄê¼ø£¨2008¾í£©¡·¡£ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐÄÊÇÈ«¹úÐÅÍÐÐÐÒµµÄÑо¿»ú¹¹£¬´ËÅÅÃû½ö¹©Ñ§Êõ̽ÌÖ¡£
 
ÐÅÍÐͶ×ʹ«Ë¾µ¥ÏîÖ¸±êÅÅÃû£º
Îå¡¢ÐÅÍÐ×ʲú×ʲú×ܶîÅÅÃû°ñ£º£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
ÅÅÃû      ¼ò³Æ       ÐÅÍÐ×ܶî
1       ÖÐÐÅÐÅÍР       1607.79
2       Ó¢´óÐÅÍР       1040.66
3       ÖгÏÐÅÍР        925.62
4       Öк£ÐÅÍР        758.98
5       ÖÐÈÚÐÅÍР        703.23
6       ±±¾©ÐÅÍР        625.80
7       ÍâóÐÅÍР        572.18
8       »ªÈóÐÅÍР        495.21
9       ƽ°²ÐÅÍР        486.44
10     ½ð¸ÛÐÅÍР        387.36
 
Áù¡¢ÐÅÍÐ×ʲúÓªÒµÊÕÈëÅÅÃû°ñ£º£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
ÅÅÃû      ¼ò³Æ      ÐÅÍÐÓªÒµÊÕÈë
1       ÖÐÐÅÐÅÍР         103.72
2       Öк£ÐÅÍР          70.44
3       ÖгÏÐÅÍР          58.56
4       Ó¢´óÐÅÍР          48.51
5       ±±¾©ÐÅÍР          37.60
6       ÍâóÐÅÍР          37.46
7       ÔÆÄÏÐÅÍР          35.12
8       ÖØÇìÐÅÍР          20.70
9       ɽ¶«¹úÍР          15.80
10     »ªÐÅÐÅÍР          15.45

 

 

Æß¡¢ÐÅÍÐ×ʲúʵÊÕÐÅÍÐÅÅÃû°ñ£º£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
ÅÅÃû      ¼ò³Æ          ʵÊÕÐÅÍÐ
1       ÖÐÐÅÐÅÍР        1545.55
2       Ó¢´óÐÅÍР        1038.93
3       ÖгÏÐÅÍР         916.12
4       Öк£ÐÅÍР         757.90
5       ÖÐÈÚÐÅÍР         723.98
6       ±±¾©ÐÅÍР         621.71
7       ÍâóÐÅÍР         558.64
8       »ªÈóÐÅÍР         492.96
9       ƽ°²ÐÅÍР         488.74
10     ½ð¸ÛÐÅÍР         385.84
 
°Ë¡¢ÊÕÈë×ܶîÅÅÐаñ£º£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
ÅÅÃû      ¼ò³Æ       ÊÕÈë×ܶî
1      ÖÐÐÅÐÅÍР        123.77
2      Öк£ÐÅÍР         78.91
3      ÖгÏÐÅÍР         66.86
4      Ó¢´óÐÅÍР         50.78
5      ±±¾©ÐÅÍР         44.55
6      ÍâóÐÅÍР         42.31
7      ÔÆÄÏÐÅÍР         39.39
8      ƽ°²ÐÅÍР         38.03
9      ÖØÇìÐÅÍР         27.90
10    ÉϺ£ÐÅÍР         25.84
 
¾Å¡¢¾»ÀûÈó×ܶîÅÅÐаñ£º£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
ÅÅÃû      ¼ò³Æ       ÀûÈó×ܶî
 1      ƽ°²ÐÅÍР        15.86
2      »ª±¦ÐÅÍР         9.63
3      ÖÐÐÅÐÅÍР         9.33
4      »ªÈóÐÅÍР         8.23
5      ÉϺ£ÐÅÍР         7.01
6      ÖгÏÐÅÍР         6.71
7      Öк£ÐÅÍР         5.93
8      ÖÐÌ©ÐÅÍР         5.90
9      ÖØÇìÐÅÍР         5.11
10    ±±¾©ÐÅÍР         4.78

¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2013 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212