ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > ÐÅÍÐÅÅÐР

¿ìËÙ²éѯ

2008ÄêÐÅÍй«Ë¾ÅÅÃû°ñ£¨µÚÒ»ÆÚ£©

2009-12-23 09:39:41   ä¯ÀÀÁ¿£º

ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐÄ


2008ÄêÖйúÐÅÍй«Ë¾ÅÅÃû°ñ£¨µÚÒ»ÆÚ£©

 


        ¸ù¾ÝÖйúÒø¼à»á¹æ¶¨£¬½ØÖ¹2009Äê5ÔÂÈ«¹ú¹²ÓÐ50¼ÒÐÅÍй«Ë¾½øÐÐÁËÐÅÏ¢Åû¶£¬²¢ÓÚ¹«¿ªÃ½Ìå·¢±íÁ˹«Ë¾2008ÄêÄ걨¡£ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐÄÁªºÏרҵ»ú¹¹ºÍר¼ÒѧÕß¹²Í¬Ñо¿£¬ÒÔ¸÷ÐÅÍй«Ë¾¹«¿ªÅû¶µÄÄ걨Êý¾ÝΪ»ù´¡£¬¾­¹ýÕûÀí·ÖÎö£¬·¢²¼ÁË2008ÄêÐÅÍй«Ë¾ÅÅÃû°ñ¡£ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐĽ«Â½Ðø¹«²¼ÅÅÃû°ñ¡£ÏêϸÄÚÈÝÇë²ÎÔÄÓÉÖйúÐÅÍÐҵЭ»á±à¼­³ö°æµÄ¡¶ÖйúÐÅÍÐÒµÄê¼ø£¨2008¾í£©¡·¡£ÖйúÐÅÍÐҵЭ»áÐÐÒµ·¢Õ¹Ñо¿ÖÐÐÄÊÇÈ«¹úÐÅÍÐÐÐÒµµÄÑо¿»ú¹¹£¬´ËÅÅÃû½ö¹©Ñ§Êõ̽ÌÖ¡£
 
ÐÅÍÐͶ×ʹ«Ë¾µ¥ÏîÖ¸±êÅÅÃû£º
Ò»¡¢ÐÅÍÐͶ×ʹ«Ë¾2008Äê×¢²á×ʱ¾ÅÅÃû°ñ£º£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
        ÅÅÃû        ¼ò³Æ       ¹«Ë¾¹É±¾
1         ƽ°²ÐÅÍР   69.88
2         »ªÈóÐÅÍР   26.30
3         ÉϺ£ÐÅÍР   25.00
4         ½­ËÕÐÅÍР   24.84
5         ÖØÇìÐÅÍР   16.34
6         ¼ªÁÖÐÅÍР   15.96
7         »ªÈÚÐÅÍР   15.18
8         Ìì½òÐÅÍР   15.00
9         Ó¢´óÐÅÍР   15.00
10       ±±¾©ÐÅÍР   14.00

¶þ¡¢¹ÌÓÐ×ʲú×ʲú×ܶîÅÅÃû°ñ£º£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
        ÅÅÃû        ¼ò³Æ        ¹ÌÓÐ×ʲú×ܶî
1         ƽ°²ÐÅÍР        278.72
2         »ªÈóÐÅÍР         53.54
3         ÉϺ£ÐÅÍР         52.65
4         ÖгÏÐÅÍР         43.80
5         ÖÐÐÅÐÅÍР         43.38
6         »ª±¦ÐÅÍР         41.41
7         ½­ËÕÐÅÍР         29.98
8         ÖØÇìÐÅÍР         27.93
9         ÖÐÌ©ÐÅÍР         24.89
10       ¹úͶÐÅÍР         24.17

Èý¡¢¹ÌÓÐ×ʲúÓªÒµÊÕÈëÅÅÃû°ñ£º£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
        ÅÅÃû         ¼ò³Æ       ¹ÌÓÐÓªÒµÊÕÈë
1          ƽ°²ÐÅÍР         34.23
2          ÖÐÐÅÐÅÍР         20.05
3          »ª±¦ÐÅÍР         18.90
4          ÉϺ£ÐÅÍР         15.50
5          ÖÐÌ©ÐÅÍР         15.09
6          »ªÈóÐÅÍР          9.48
7          Öк£ÐÅÍР          8.47
8          ÖгÏÐÅÍР          8.31
9          ¹úͶÐÅÍР          7.78
10        ÖØÇìÐÅÍР          7.20

ËÄ¡¢¹ÌÓÐ×ʲú¾»×ʲúÅÅÃû°ñ£º£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£©
ÅÅÃû          ¼ò³Æ       ¹ÌÓо»×ʲú
1          ƽ°²ÐÅÍР        141.74
2          »ªÈóÐÅÍР         50.28
3          ÉϺ£ÐÅÍР         48.47
4          ÖгÏÐÅÍР         33.23
5          ÖÐÐÅÐÅÍР         30.08
6          ½­ËÕÐÅÍР         29.76
7          »ª±¦ÐÅÍР         26.13
8          ÖØÇìÐÅÍР         24.84
9          ±±¾©ÐÅÍР         21.34
10        ¹úͶÐÅÍР         20.98

¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2013 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212