ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > Êý¾Ýͳ¼Æ 

2012Äê1¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

ʱ¼ä£º2012-05-03 11:37:20 ä¯ÀÀÁ¿£º
2012Äê1¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý
¡¡ ¡¡ 2012Äê3ÔÂ31ÈÕ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ µ¥Î»£º ÍòÔª¡¢£¥
1.¹ÌÓÐ×ʲú¡¢È¨ÒæÓëÀûÈó
1.1¹ÌÓÐ×ʲú: 1867.35ÒÚÔª ¡¡ 1.3¾­ÓªÊÕÈ룺 ¡¡

106.17ÒÚÔª

»õ±ÒÀà×ʲú Óà¶î 3712391 ¡¡ ÀûÏ¢ÊÕÈë Óà¶î 106429
Õ¼±È 19.88% Õ¼±È 10.02%
´û¿î Óà¶î 2778391 ÐÅÍÐÒµÎñÊÕÈë Óà¶î 524238
Õ¼±È 14.88% Õ¼±È 49.38%
Ͷ×Ê Óà¶î 10499794 Ͷ×ÊÊÕÒæ Óà¶î 146194
Õ¼±È 56.23% Õ¼±È 13.77%
1.2ËùÓÐÕßȨÒ棺 1698.1ÒÚÔª 1.4ÀûÈó×ܶî 77.18ÒÚÔª
ʵÊÕ×ʱ¾ Óà¶î 8734964 1.5 È˾ùÀûÈó 62
Õ¼±È 51.44% ¡¡ ¡¡
ÐÅÍÐÅâ³¥×¼±¸ Óà¶î 502360 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 2.96% ¡¡ ¡¡
δ·ÖÅäÀûÈó Óà¶î 4446133 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 26.18% ¡¡ ¡¡
2.ÐÅÍÐ×ʲú 53016.07ÒÚÔª
2.1°´À´Ô´»®·Ö: ¡¡ 2.2°´¹¦ÄÜ·ÖÀࣺ
¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 149955995 ¡¡ ÈÚ×ÊÀà Óà¶î 263232600
Õ¼±È 28.29% Õ¼±È 49.65%
µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 360256841 Ͷ×ÊÀà Óà¶î 200659311
Õ¼±È 67.95% Õ¼±È 37.85%
¹ÜÀí²Æ²úÐÅÍÐ Óà¶î 19947843 ÊÂÎñ¹ÜÀíÀà Óà¶î 66268768
Õ¼±È 3.76% Õ¼±È 12.50%
3.×ʽðÐÅÍÐ 51021.3ÒÚÔª
3.1°´ÔËÓ÷½Ê½»®·Ö: ¡¡ ¡¡3.2°´Í¶Ïò»®·Ö£º
´û¿î Óà¶î 190568920 ¡¡ »ù´¡²úÒµ Óà¶î 111500348 
Õ¼±È 37.35% Õ¼±È 21.85%
½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê Óà¶î 38629603 ·¿µØ²ú Óà¶î 68657013
Õ¼±È 7.57% Õ¼±È 13.46%
¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê Óà¶î 89486788

֤ȯÊг¡£¨¹ÉƱ£©

Óà¶î 18348525 
Õ¼±È 17.54% Õ¼±È 3.60%
³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê Óà¶î 67321157

֤ȯÊг¡£¨»ù½ð£©

Óà¶î 2482696
Õ¼±È 13.19% Õ¼±È 0.49%
×âÁÞ Óà¶î 883266

֤ȯÊг¡£¨Õ®È¯£©

Óà¶î 25131894
Õ¼±È 0.17% Õ¼±È 4.93%
ÂòÈë·µÊÛ Óà¶î 9151961 ½ðÈÚ»ú¹¹ Óà¶î 70815212
Õ¼±È 1.79% Õ¼±È 13.88%
´æ·Åͬҵ Óà¶î 58959933 ¹¤ÉÌÆóÒµ Óà¶î 110123496
Õ¼±È 11.56% Õ¼±È 21.58%
ÆäËû Óà¶î 55211207 ÆäËû Óà¶î 103153653
Õ¼±È 10.82% Õ¼±È 20.22%
4¡¢ÌØÉ«ÒµÎñ£º
ÒøÐźÏ×÷ Óà¶î 179343198 ¡¡ PE Óà¶î 4054553.88
Õ¼±È 33.83% Õ¼±È 0.76%
ÐÅÕþºÏ×÷ Óà¶î 25102964 »ù½ð»¯·¿µØ²úÐÅÍÐ Óà¶î 3733838.4
Õ¼±È 4.74% Õ¼±È 0.70%
˽ļ»ù½ðºÏ×÷¡¡¡¡ Óà¶î 17959005 QDII Óà¶î 88376.9
Õ¼±È 3.39% Õ¼±È 0.02%
5¡¢Ö¤È¯Í¶×ÊÐÅÍУº 5831.63ÒÚÔª
Ò»¼¶Êг¡    Óà¶î 554819 ¡¡ ˽ļ»ù½ðºÏ×÷ Óà¶î 15698572
Õ¼±È 0.95% Õ¼±È 26.92%
¶þ¼¶Êг¡ Óà¶î 14113768 ÆäËû Óà¶î 42528179 
Õ¼±È 24.20% Õ¼±È 72.93%
»ù½ð Óà¶î 312592 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 0.54% ¡¡ ¡¡
×éºÏͶ×Ê Óà¶î 43335110 ÒøÐźÏ×÷   Óà¶î 41331598
Õ¼±È 74.31% Õ¼±È 70.87%
6¡¢ÉÏÔÂÄÚÐÅÍÐÏîÄ¿ÇåËã ¡¡
ÇåËãÐÅÍÐÏîÄ¿¸öÊý 502 ¡¡ Éæ¼°¹«Ë¾ £¨¼Ò£© 60
ÇåËãÉ漰ʵÊÕÐÅÍнð¶î 26117970 ¡¡

ƽ¾ùÄ껯×ÛºÏÐÅÍб¨³êÂÊ

0.46%
ÇåËãÏîÄ¿ÀÛ¼ÆÖ§¸¶ÊÕÒæ 1309155 ¡¡

Ä껯×ÛºÏʵ¼ÊÊÕÒæÂÊ

5.67%

¡¡

7¡¢ÐÂÔöÐÅÍÐÏîÄ¿
¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ÔËÓ÷½Ê½£¨½ð¶î£©
´û¿î ½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê ¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê  ³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê ×âÁÞ ÂòÈë·µÊÛ ²ð³ö ͬҵ´æ·Å ÆäËû   
֤ȯ ÐÅ´û×ʲú
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 9236846 536 3754972 657479 2314261 951358 3217 163681 80000 0 510725 801153
µ¥Ò» 25435118 782 16923909 420794 3285513 311882 0 345920 353900 0 2657894 1135306
²Æ²ú 1649226 61 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 36321190 1379 20678881 1078273 5599774 1263240 3217 509600 433900 0 3168619 1936459
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 22488460 1770 6861662 1375147 6102903 2437141 30418 302421 222590 0 1133805 4022373
µ¥Ò» 58806397 1707 30048977 1095342 7326677 1103882 33000 448632 411110 0 15463750 2875027
²Æ²ú 3540230 111 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 84835087 3588 36910639 2470490 13429580 3541023 63418 751052 633700 0 16597554 6897400
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ͶÏò£¨½ð¶î£©
»ù´¡²úÒµ ·¿µØ²ú ֤ȯ ½ðÈÚ»ú¹¹ ¹¤ÉÌÆóÒµ ÆäËû
¹ÉƱ »ù½ð ծȯ
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 9236846 536 1414569 1299019 492959 38463 231075 449440 3034444 2276877
µ¥Ò» 25435117 782 8491354 932786 174000 4996 389921 643741 9571309 5227010
²Æ²ú 1649226 61 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 36321189 1379 9905924 2231805 666959 43459 620996 1093181 12605753 7503887
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 22488461 1770 2990263 2741577 963836 90359 606897 1741588 6706967 6646974
µ¥Ò» 58806396 1707 15110350 1677306 865203 4996 629067 11098205 16919635 12501634
²Æ²ú 3540230 111 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 84835087 3588 18100613 4418883 1829039 95355 1235964 12839793 23626602 19148608
¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2012 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212