ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > Êý¾Ýͳ¼Æ 

2011Äê4¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

ʱ¼ä£º2012-02-10 15:34:12 ä¯ÀÀÁ¿£º
2011Äê4¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý
¡¡ ¡¡ 2011Äê12ÔÂ31ÈÕ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ µ¥Î»£º ÍòÔª¡¢£¥
1.¹ÌÓÐ×ʲú¡¢È¨ÒæÓëÀûÈó
1.1¹ÌÓÐ×ʲú: 1825.08ÒÚÔª ¡¡ 1.3¾­ÓªÊÕÈ룺 ¡¡

439.29ÒÚÔª

»õ±ÒÀà×ʲú

Óà¶î 3932510 ¡¡ ÀûÏ¢ÊÕÈë Óà¶î 451445
Õ¼±È 21.55% Õ¼±È 10.28%

´û¿î

Óà¶î 2698409 ÐÅÍÐÒµÎñÊÕÈë Óà¶î 3460626
Õ¼±È 14.79% Õ¼±È 78.78%

Ͷ×Ê

Óà¶î 10216661 Ͷ×ÊÊÕÒæ Óà¶î 620427
Õ¼±È 55.98% Õ¼±È 14.12%
1.2ËùÓÐÕßȨÒ棺 1632.78ÒÚÔª 1.4ÀûÈó×ܶî 298.57ÒÚÔª
ʵÊÕ×ʱ¾ Óà¶î 8714964 1.5 È˾ùÀûÈó 250
Õ¼±È 53.38% ¡¡ ¡¡
ÐÅÍÐÅâ³¥×¼±¸ Óà¶î 427856 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 2.62% ¡¡ ¡¡
δ·ÖÅäÀûÈó Óà¶î 4235104 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 25.94% ¡¡ ¡¡
2.ÐÅÍÐ×ʲú 48114.38ÒÚÔª
2.1°´À´Ô´»®·Ö: ¡¡ 2.2°´¹¦ÄÜ·ÖÀࣺ
¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 135899585 ¡¡ ÈÚ×ÊÀà Óà¶î 247513011
Õ¼±È 28.25% Õ¼±È 51.44%
µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 328181664 Ͷ×ÊÀà Óà¶î 172277081
Õ¼±È 68.21% Õ¼±È 35.81%
¹ÜÀí²Æ²úÐÅÍÐ Óà¶î 17062591 ÊÂÎñ¹ÜÀíÀà Óà¶î 61353749
Õ¼±È 3.55% Õ¼±È 12.75%
3.×ʽðÐÅÍÐ 46408.12ÒÚÔª
3.1°´ÔËÓ÷½Ê½»®·Ö: ¡¡ ¡¡3.2°´Í¶Ïò»®·Ö£º
´û¿î Óà¶î 173543585 ¡¡ »ù´¡²úÒµ Óà¶î 101552706
Õ¼±È 37.40% Õ¼±È 21.88%
½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê Óà¶î 33926868 ·¿µØ²ú Óà¶î 68823117
Õ¼±È 7.31% Õ¼±È 14.83%
¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê Óà¶î 85438830 ֤ȯÊг¡£¨¹ÉƱ£© Óà¶î 17165717
Õ¼±È 18.41% Õ¼±È 3.70%
³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê Óà¶î 65419695 ֤ȯÊг¡£¨»ù½ð£© Óà¶î 2250208
Õ¼±È 14.10% Õ¼±È 0.48%
×âÁÞ Óà¶î 835401 ֤ȯÊг¡£¨Õ®È¯£© Óà¶î 22642618
Õ¼±È 0.18% Õ¼±È 4.88%
ÂòÈë·µÊÛ Óà¶î 9429902 ½ðÈÚ»ú¹¹ Óà¶î 58995177
Õ¼±È 2.03% Õ¼±È 12.71%
´æ·Åͬҵ Óà¶î 45120057 ¹¤ÉÌÆóÒµ Óà¶î 94707501
Õ¼±È 9.72% Õ¼±È 20.41%
ÆäËû Óà¶î 50366911 ÆäËû Óà¶î 97944206
Õ¼±È 10.85% Õ¼±È 21.11%
4¡¢ÌØÉ«ÒµÎñ£º
ÒøÐźÏ×÷ Óà¶î 167096133 ¡¡ PE Óà¶î 3801781.72
Õ¼±È 34.73% Õ¼±È 0.79%
ÐÅÕþºÏ×÷ Óà¶î 25368487 »ù½ð»¯·¿µØ²úÐÅÍÐ Óà¶î 3353423.78
Õ¼±È 5.27% Õ¼±È 0.70%
˽ļ»ù½ðºÏ×÷¡¡¡¡ Óà¶î 16778158 QDII Óà¶î 90134.39
Õ¼±È 3.49% Õ¼±È 0.02%
5¡¢Ö¤È¯Í¶×ÊÐÅÍУº 5229.63ÒÚÔª
Ò»¼¶Êг¡    Óà¶î 649814 ¡¡ ˽ļ»ù½ðºÏ×÷ Óà¶î 14789142
Õ¼±È 1.24% Õ¼±È 28.28%
¶þ¼¶Êг¡ Óà¶î 12485137 ÆäËû Óà¶î 37467820
Õ¼±È 23.87% Õ¼±È 71.65%
»ù½ð Óà¶î 211065 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 0.40% ¡¡ ¡¡
×éºÏͶ×Ê Óà¶î 38950237 ÒøÐźÏ×÷   Óà¶î 32626213
Õ¼±È 74.48% Õ¼±È 62.39%
6¡¢ÉÏÔÂÄÚÐÅÍÐÏîÄ¿ÇåËã ¡¡
ÇåËãÐÅÍÐÏîÄ¿¸öÊý 502 ¡¡ Éæ¼°¹«Ë¾ £¨¼Ò£© 58
ÇåËãÉ漰ʵÊÕÐÅÍнð¶î 26117970 ¡¡

ƽ¾ùÄ껯×ÛºÏÐÅÍб¨³êÂÊ

0.55%
ÇåËãÏîÄ¿ÀÛ¼ÆÖ§¸¶ÊÕÒæ 1483085 ¡¡

Ä껯×ÛºÏʵ¼ÊÊÕÒæÂÊ

4.30%

¡¡

7¡¢ÐÂÔöÐÅÍÐÏîÄ¿
¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ÔËÓ÷½Ê½£¨½ð¶î£©
´û¿î ½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê ¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê  ³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê ×âÁÞ ÂòÈë·µÊÛ ²ð³ö ͬҵ´æ·Å ÆäËû   
֤ȯ ÐÅ´û×ʲú
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 12592178 1022 3097337 251369 3571210 1431294 0 470878 49812 0 959071 2761207
µ¥Ò» 32082110 1087 12935486 188202 10439025 1213421 20000 127220 7543 0 2849572 4301641
²Æ²ú 1159629 64 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 45833917 2173 16032823 439571 14010235 2644715 20000 598098 57355 0 3808643 7062847
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 95956294 5742 23244517 5821073 22263505 18169622 26700 2632863 460912 0 7294159 16042943
µ¥Ò» 212837505 7376.83 110580847 6957713 48816311 6578916 474362 1263844 628842 0 20239868 17296802
²Æ²ú 8672552 309 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 317466351 13427.83 133825364 12778786 71079816 24748537 501062 3896707 1089754 0 27534027 33339745
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ͶÏò£¨½ð¶î£©
»ù´¡²úÒµ ·¿µØ²ú ֤ȯ ½ðÈÚ»ú¹¹ ¹¤ÉÌÆóÒµ ÆäËû
¹ÉƱ »ù½ð ծȯ
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 12592179 1022 1350664 964884 292907 26068 37641 2342417 3619136 3958462
µ¥Ò» 32082109 1087 6009191 1108522 457180 0 279335 6905636 8208427 9113818
²Æ²ú 1159629 64 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 45833917 2173 7359855 2073406 750087 26068 316976 9248053 11827563 13072280
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 95956293 5742 8568845 23868932 6576005 330139 665362 6983479 20829925 28133606
µ¥Ò» 212837503 7376.83 48365255 13176831 3782483 217663 5834541 32419295 61175344 47866091
²Æ²ú 8672552 309 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 317466348 13427.83 56934101 37045763 10358488 547803 6499903 39402774 82005269 75999698
¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2012 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212