ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > Êý¾Ýͳ¼Æ 

2011Äê2¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

ʱ¼ä£º2011-07-25 07:59:07 ä¯ÀÀÁ¿£º
2011Äê2¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý
¡¡ ¡¡ 2011Äê6ÔÂ30ÈÕ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ µ¥Î»£º ÍòÔª¡¢£¥
1.¹ÌÓÐ×ʲú¡¢È¨ÒæÓëÀûÈó
1.1¹ÌÓÐ×ʲú:

1614.0ÒÚÔª

¡¡ 1.3¾­ÓªÊÕÈ룺

172.72ÒÚÔª

»õ±ÒÀà×ʲú Óà¶î 2641484 ¡¡ ÀûÏ¢ÊÕÈë Óà¶î 194126
Õ¼±È 16.37% Õ¼±È 11.55%
´û¿î Óà¶î 2590693 ÐÅÍÐÒµÎñÊÕÈë Óà¶î 1238240
Õ¼±È 16.05% Õ¼±È 73.76%
Ͷ×Ê Óà¶î 9565887 Ͷ×ÊÊÕÒæ Óà¶î 312535
Õ¼±È 59.27% Õ¼±È 18.62%
1.2ËùÓÐÕßȨÒ棺

1445.36ÒÚÔª

1.4ÀûÈó×ܶî 119.1ÒÚÔª
ʵÊÕ×ʱ¾ Óà¶î 7894926 1.5 È˾ùÀûÈó 111
Õ¼±È 54.62% ¡¡ ¡¡
ÐÅÍÐÅâ³¥×¼±¸ Óà¶î 319926 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 2.21% ¡¡ ¡¡
δ·ÖÅäÀûÈó Óà¶î 3299784 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 22.83% ¡¡ ¡¡
2.ÐÅÍÐ×ʲú

37420.15ÒÚÔª

2.1°´À´Ô´»®·Ö: ¡¡ 2.2°´¹¦ÄÜ·ÖÀࣺ
¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 98876422 ¡¡ ÈÚ×ÊÀà Óà¶î 202952123
Õ¼±È 26.42% Õ¼±È 54.24%
µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 259003392 Ͷ×ÊÀà Óà¶î 124355740
Õ¼±È 69.21% Õ¼±È 33.23%
¹ÜÀí²Æ²úÐÅÍÐ Óà¶î 16321698 ÊÂÎñ¹ÜÀíÀà Óà¶î 46893649
Õ¼±È 4.36% Õ¼±È 12.53%
3.×ʽðÐÅÍÐ

35787.98ÒÚÔª

3.1°´ÔËÓ÷½Ê½»®·Ö: ¡¡ 3.2°´Í¶Ïò»®·Ö£º
´û¿î Óà¶î 166818809 ¡¡ »ù´¡²úÒµ Óà¶î 101268787
Õ¼±È 46.61% Õ¼±È 28.30%
½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê Óà¶î 30401959 ·¿µØ²ú Óà¶î 60519084
Õ¼±È 8.50% Õ¼±È 16.91%

¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê

Óà¶î 45621887 ֤ȯÊг¡£¨¹ÉƱ£© Óà¶î 19148899
Õ¼±È 12.75% Õ¼±È 5.35%
³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê Óà¶î 56587998 ֤ȯÊг¡£¨»ù½ð£© Óà¶î 1568067
Õ¼±È 15.81% Õ¼±È 0.44%
×âÁÞ Óà¶î 737534 ֤ȯÊг¡£¨Õ®È¯£© Óà¶î 15072473
Õ¼±È 0.21% Õ¼±È 4.21%
ÂòÈë·µÊÛ Óà¶î 5680405 ½ðÈÚ»ú¹¹ Óà¶î 23681148
Õ¼±È 1.59% Õ¼±È 6.62%
´æ·Åͬҵ Óà¶î 25627718 ¹¤ÉÌÆóÒµ Óà¶î 69231336
Õ¼±È 7.16% Õ¼±È 19.34%
ÆäËû Óà¶î 26403505 ÆäËû Óà¶î 67390021
Õ¼±È 7.38% Õ¼±È 18.83%
4¡¢ÌØÉ«ÒµÎñ£º
ÒøÐźÏ×÷ Óà¶î 161135587 ¡¡ PE Óà¶î 2670893.77
Õ¼±È 43.06% Õ¼±È 0.71%
ÐÅÕþºÏ×÷ Óà¶î 29459972

»ù½ð»¯·¿µØ²úÐÅÍÐ

Óà¶î 2840920.75
Õ¼±È 7.87% Õ¼±È 0.76%
˽ļ»ù½ðºÏ×÷¡¡¡¡ Óà¶î 13699325 QDII Óà¶î 46820.6
Õ¼±È 3.66% Õ¼±È 0.01%
5¡¢Ö¤È¯Í¶×ÊÐÅÍУº

4371.17ÒÚÔª

Ò»¼¶Êг¡    Óà¶î 843923 ¡¡ ˽ļ»ù½ðºÏ×÷ Óà¶î 12361210
Õ¼±È 1.93% Õ¼±È 28.28%
¶þ¼¶Êг¡ Óà¶î 11246527 ÆäËû Óà¶î 31275616
Õ¼±È 25.73% Õ¼±È 71.55%
»ù½ð Óà¶î 368423 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 0.84% ¡¡ ¡¡
×éºÏͶ×Ê Óà¶î 31252847 ÒøÐźÏ×÷   Óà¶î 24738240
Õ¼±È 71.50% Õ¼±È 56.59%
6¡¢ÉÏÔÂÄÚÐÅÍÐÏîÄ¿ÇåËã ¡¡
ÇåËãÐÅÍÐÏîÄ¿¸öÊý 638 ¡¡

Éæ¼°¹«Ë¾£¨¼Ò£©

53
ÇåËãÉ漰ʵÊÕÐÅÍнð¶î 16424965 ¡¡

ƽ¾ùÄ껯×ÛºÏÐÅÍб¨³êÂÊ

0.46%
ÇåËãÏîÄ¿ÀÛ¼ÆÖ§¸¶ÊÕÒæ 1196013 ¡¡

Ä껯×ÛºÏʵ¼ÊÊÕÒæÂÊ

5.23%

¡¡

7¡¢ÐÂÔöÐÅÍÐÏîÄ¿
¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ÔËÓ÷½Ê½£¨½ð¶î£©
´û¿î ½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê ¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê  ³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê ×âÁÞ ÂòÈë·µÊÛ ²ð³ö ͬҵ´æ·Å ÆäËû   
֤ȯ ÐÅ´û×ʲú
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 7913059 378 1926809 730858 1411971 1920282 0 335756 66000 0 601575 919808
µ¥Ò» 19322883 612 11376302 703312 3887179 340641 0 85399 30000 0 1420740 1479310
²Æ²ú 1575201 45 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 28811143 1035 13303111 1434170 5299150 2260923 0 421155 96000 0 2022315 2399118
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 41410420 2085 10119005 3405191 8083636 9941747 0 918796 127030 0 3771121 5043894
µ¥Ò» 91195997 2902 58195079 3515007 11202615 2864389 300862 224599 418049 0 9013232 5462165
²Æ²ú 4915338 137 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 137521755 5124 68314085 6920198 19286251 12806136 300862 1143395 545079 0 12784353 10506059
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ͶÏò£¨½ð¶î£©
»ù´¡²úÒµ ·¿µØ²ú ֤ȯ ½ðÈÚ»ú¹¹ ¹¤ÉÌÆóÒµ ÆäËû
¹ÉƱ »ù½ð ծȯ
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 7913057 378 499100 3008988 945193 22700 60 436089 1591656 1409270
µ¥Ò» 19322884 612 4033281 1248267 229497 0 2446597 1963007 6674364 2727872
²Æ²ú 1575201 45 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 28811142 1035 4532381 4257255 1174690 22700 2446657 2399096 8266020 4137142
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 41410420 2085 3202238 13813366 3988863 148226 192286 2206399 7771935 10087106
µ¥Ò» 91195997 2902 25189364 6963204 2087833 217596 4300598 8554161 28187074 15696168
²Æ²ú 4915338 137 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 137521755 5124 28391602 20776570 6076696 365823 4492883 10760560 35959009 25783274
¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2012 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212