ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > Êý¾Ýͳ¼Æ 

2011Äê1¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

ʱ¼ä£º2011-04-29 17:00:33 ä¯ÀÀÁ¿£º

2011Äê1¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

¡¡ ¡¡

2011Äê3ÔÂ31ÈÕ¡¡

¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ µ¥Î»£º ÍòÔª¡¢£¥

1.¹ÌÓÐ×ʲú¡¢È¨ÒæÓëÀûÈó

1.1¹ÌÓÐ×ʲú:

1535.18ÒÚÔª

¡¡

1.3¾­ÓªÊÕÈë

70.67ÒÚÔª

»õ±ÒÀà×ʲú

Óà¶î

2504233 ¡¡

ÀûÏ¢ÊÕÈë

Óà¶î

80707

Õ¼±È

16.31%

Õ¼±È

11.42%

´û¿î

Óà¶î

2554582

ÐÅÍÐÒµÎñÊÕÈë

Óà¶î

537852

Õ¼±È

16.64%

Õ¼±È

53.31%

Ͷ×Ê

Óà¶î

8972532

Ͷ×ÊÊÕÒæ

Óà¶î

107650

Õ¼±È

58.45%

Õ¼±È

15.23%

1.2ËùÓÐÕßȨÒ棺

1394.72ÒÚÔª

1.4ÀûÈó×ܶî

47.19ÒÚÔª

ʵÊÕ×ʱ¾

Óà¶î

7769691

1.5 È˾ùÀûÈó

54

Õ¼±È

55.71% ¡¡ ¡¡

ÐÅÍÐÅâ³¥×¼±¸

Óà¶î

312548 ¡¡ ¡¡

Õ¼±È

2.24% ¡¡ ¡¡

δ·ÖÅäÀûÈó

Óà¶î

2877710 ¡¡ ¡¡

Õ¼±È

20.63% ¡¡ ¡¡

2.ÐÅÍÐ×ʲú

32680.31ÒÚÔª

2.1°´À´Ô´»®·Ö:

¡¡

2.2°´¹¦ÄÜ·ÖÀࣺ

¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ

Óà¶î

78132003 ¡¡

ÈÚ×ÊÀà

Óà¶î

187739312

Õ¼±È

23.91%

Õ¼±È

57.45%

µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ

Óà¶î

234346262

Ͷ×ÊÀà

Óà¶î

90555553

Õ¼±È

71.71%

Õ¼±È

27.71%

¹ÜÀí²Æ²úÐÅÍÐ

Óà¶î

14324857

ÊÂÎñ¹ÜÀíÀà

Óà¶î

48508259

Õ¼±È

4.38%

Õ¼±È

14.84%

3.×ʽðÐÅÍÐ

31247.83ÒÚÔª

3.1°´ÔËÓ÷½Ê½»®·Ö:

¡¡

3.2°´Í¶Ïò»®·Ö£º

´û¿î

Óà¶î

160011187 ¡¡

»ù´¡²úÒµ

Óà¶î

99395635

Õ¼±È

51.21%

Õ¼±È

31.81%

½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê

Óà¶î

27690468

·¿µØ²ú

Óà¶î

48688832

Õ¼±È

8.86%

Õ¼±È

15.58%

¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê

Óà¶î

32517490

֤ȯÊг¡£¨¹ÉƱ£©

Óà¶î

17534028

Õ¼±È

10.41%

Õ¼±È

5.61%

³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê

Óà¶î

50029445

֤ȯÊг¡£¨»ù½ð£©

Óà¶î

1764152

Õ¼±È

16.01%

Õ¼±È

0.56%

×âÁÞ

Óà¶î

759921

֤ȯÊг¡£¨Õ®È¯£©

Óà¶î

11514063

Õ¼±È

0.24%

Õ¼±È

3.68%

ÂòÈë·µÊÛ

Óà¶î

2882124

½ðÈÚ»ú¹¹

Óà¶î

17268262

Õ¼±È

0.92%

Õ¼±È

5.53%

´æ·Åͬҵ

Óà¶î

14191699

¹¤ÉÌÆóÒµ

Óà¶î

56915123

Õ¼±È

4.54%

Õ¼±È

18.21%

ÆäËû

Óà¶î

24395932

ÆäËû

Óà¶î

59398170

Õ¼±È

7.81%

Õ¼±È

19.01%

4¡¢ÌØÉ«ÒµÎñ£º

ÒøÐźÏ×÷

Óà¶î

153019428 ¡¡

PE

Óà¶î

2311949.87

Õ¼±È

46.82%

Õ¼±È

0.71%

ÐÅÕþºÏ×÷

Óà¶î

32393248

»ù½ð»¯·¿µØ²úÐÅÍÐ

Óà¶î

2142300.18

Õ¼±È

9.91%

Õ¼±È

0.66%

˽ļ»ù½ðºÏ×÷

Óà¶î

14185797

QDII

Óà¶î

51479.32

Õ¼±È

4.34%

Õ¼±È

0.02%

5¡¢Ö¤È¯Í¶×ÊÐÅÍУº

3256.85ÒÚÔª

Ò»¼¶Êг¡

Óà¶î

524154 ¡¡

˽ļ»ù½ðºÏ×÷

Óà¶î

12551321

Õ¼±È

1.61%

Õ¼±È

38.54%

¶þ¼¶Êг¡

Óà¶î

9553528

ÆäËû

Óà¶î

19952544

Õ¼±È

29.33%

Õ¼±È

61.26%

»ù½ð

Óà¶î

439072 ¡¡ ¡¡ ¡¡

Õ¼±È

1.35% ¡¡ ¡¡

×éºÏͶ×Ê

Óà¶î

22051722

ÒøÐźÏ×÷

Óà¶î

15222572

Õ¼±È

67.71%

Õ¼±È

46.74%

6¡¢ÉÏÔÂÄÚÐÅÍÐÏîÄ¿ÇåËã ¡¡

ÇåËãÐÅÍÐÏîÄ¿¸öÊý

621 ¡¡

Éæ¼°¹«Ë¾(¼Ò)

52

ÇåËãÉ漰ʵÊÕÐÅÍнð¶î

16136453 ¡¡

ƽ¾ùÄ껯×ÛºÏÐÅÍб¨³êÂÊ

0.43%

ÇåËãÏîÄ¿ÀÛ¼ÆÖ§¸¶ÊÕÒæ

763457 ¡¡

Ä껯×ÛºÏʵ¼ÊÊÕÒæÂÊ

9.75%

¡¡

7¡¢ÐÂÔöÐÅÍÐÏîÄ¿

¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ÔËÓ÷½Ê½£¨½ð¶î£©
´û¿î ½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê ¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê  ³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê ×âÁÞ ÂòÈë·µÊÛ ²ð³ö ͬҵ´æ·Å ÆäËû   
֤ȯ ÐÅ´û×ʲú
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 7567257 379 2490961 495868 1329570 1380984 0 91890 10380 0 736533 1031071
µ¥Ò» 18125060 565 11462145 715639 1695409 504794 150794 31200 131139 0 2253478 1180462
²Æ²ú 1072655 22 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 26764972 966 13953105 1211507 3024979 1885777 150794 123090 141519 0 2990012 2211533
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 15884976 847 4107441 1658304 2790923 3533447 0 265722 18380 0 1688739 1822020
µ¥Ò» 35306315 1080 21601929 892269 3127781 1090871 300862 31200 284823 0 5211965 2764615
²Æ²ú 1174091 32 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 52365382 1959 25709371 2550572 5918705 4624318 300862 296922 303203 0 6900704 4586634
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ͶÏò£¨½ð¶î£©
»ù´¡²úÒµ ·¿µØ²ú ֤ȯ ½ðÈÚ»ú¹¹ ¹¤ÉÌÆóÒµ ÆäËû
¹ÉƱ »ù½ð ծȯ
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 7567258 379 832191 2053685 491353 21471 60206 288814 1170319 2649219
µ¥Ò» 18125059 565 4450760 1150223 18500 0 986585 2636520 5050589 3831882
²Æ²ú 1072655 22 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 26764972 966 5282951 3203908 509853 21471 1046791 2925335 6220908 6481100
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 15884977 847 1314443 4638504 1670062 68852 64842 680910 2797030 4650334
µ¥Ò» 35306316 1080 8844543 2471296 131090 1487 1347143 3719243 9130109 9661405
²Æ²ú 1174091 32 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 52365384 1959 10158985 7109800 1801153 70339 1411985 4400153 11927138 14311739

¡¡

¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2012 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212