ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > Êý¾Ýͳ¼Æ 

2010Äê3¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

ʱ¼ä£º2010-10-26 09:33:29 ä¯ÀÀÁ¿£º
2010Äê3¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 2010Äê9ÔÂ30ÈÕ ¡¡

 

 

 

 

 

µ¥Î»£º ÍòÔª¡¢£¥

1.¹ÌÓÐ×ʲú¡¢È¨ÒæÓëÀûÈó

1.1¹ÌÓÐ×ʲú:

1314.25ÒÚÔª

¡¡

1.3¾­ÓªÊÕÈ룺

109.42ÒÚÔª

»õ±ÒÀà×ʲú

Óà¶î

2051320

¡¡

ÀûÏ¢ÊÕÈë

Óà¶î

153147

Õ¼±È

15.61%

Õ¼±È

14.00%

´û¿î

Óà¶î

2177013

ÐÅÍÐÒµÎñÊÕÈë

Óà¶î

583316

Õ¼±È

16.56%

Õ¼±È

53.31%

Ͷ×Ê

Óà¶î

6288722

Ͷ×ÊÊÕÒæ

Óà¶î

311834

Õ¼±È

47.85%

Õ¼±È

28.50%

1.2ËùÓÐÕßȨÒ棺

1142.2ÒÚÔª

1.4ÀûÈó×ܶî

76ÒÚÔª

ʵÊÕ×ʱ¾

Óà¶î

6752217

1.5È˾ùÀûÈó

134

Õ¼±È

59.12%

¡¡

¡¡

ÐÅÍÐÅâ³¥×¼±¸

Óà¶î

250317

¡¡

¡¡

Õ¼±È

2.19%

¡¡

¡¡

δ·ÖÅäÀûÈó

Óà¶î

2267883

¡¡

¡¡

Õ¼±È

19.86%

¡¡

¡¡

2.ÐÅÍÐ×ʲú

29570.16ÒÚÔª

2.1°´À´Ô´»®·Ö:

¡¡

2.2°´¹¦ÄÜ·ÖÀࣺ

¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ

Óà¶î

47943200

¡¡

ÈÚ×ÊÀà

Óà¶î

182577000

Õ¼±È

16.21%

Õ¼±È

61.74%

µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ

Óà¶î

233878000

Ͷ×ÊÀà

Óà¶î

60339100

Õ¼±È

79.09%

Õ¼±È

20.41%

¹ÜÀí²Æ²úÐÅÍÐ

Óà¶î

13879500

ÊÂÎñ¹ÜÀíÀà

Óà¶î

52784700

Õ¼±È

4.69%

Õ¼±È

17.85%

3.×ʽðÐÅÍÐ

28182.2ÒÚÔª

3.1°´ÔËÓ÷½Ê½»®·Ö:

¡¡

3.2°´Í¶Ïò»®·Ö£º

´û¿î

Óà¶î

162742000

¡¡

»ù´¡²úÒµ

Óà¶î

100123000

Õ¼±È

57.75%

Õ¼±È

35.53%

½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê

Óà¶î

18931600

·¿µØ²ú

Óà¶î

37782000

Õ¼±È

6.72%

Õ¼±È

13.41%

¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê

Óà¶î

28338700

֤ȯÊг¡£¨¹ÉƱ£©

Óà¶î

11586100

Õ¼±È

10.06%

Õ¼±È

4.11%

³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê

Óà¶î

40072900

֤ȯÊг¡£¨»ù½ð£©

Óà¶î

1036960

Õ¼±È

14.22%

Õ¼±È

0.37%

×âÁÞ

Óà¶î

362625

֤ȯÊг¡£¨Õ®È¯£©

Óà¶î

10963300

Õ¼±È

0.13%

Õ¼±È

3.89%

ÂòÈë·µÊÛ

Óà¶î

2457290

½ðÈÚ»ú¹¹

Óà¶î

17429100

Õ¼±È

0.87%

Õ¼±È

6.18%

´æ·Åͬҵ

Óà¶î

9142030

¹¤ÉÌÆóÒµ

Óà¶î

52788600

Õ¼±È

3.24%

Õ¼±È

18.73%

ÆäËû

Óà¶î

19774700

ÆäËû

Óà¶î

50113000

Õ¼±È

7.02%

Õ¼±È

17.78%

4¡¢ÌØÉ«ÒµÎñ£º

ÒøÐźÏ×÷

Óà¶î

189322000

¡¡

PE

Óà¶î

1870630

Õ¼±È

64.02%

Õ¼±È

0.63%

ÐÅÕþºÏ×÷

Óà¶î

38160500

»ù½ð»¯·¿µØ²úÐÅÍÐ

Óà¶î

1358340

Õ¼±È

12.91%

Õ¼±È

0.46%

˽ļ»ù½ðºÏ×÷¡¡¡¡

Óà¶î

9757100

QDII

Óà¶î

7323.01

Õ¼±È

3.30%

Õ¼±È

0.00%

5¡¢Ö¤È¯Í¶×ÊÐÅÍУº

2078.25ÒÚÔª

Ò»¼¶Êг¡

Óà¶î

744582

¡¡

˽ļ»ù½ðºÏ×÷

Óà¶î

8846230

Õ¼±È

3.58%

Õ¼±È

42.57%

¶þ¼¶Êг¡

Óà¶î

7113420

ÆäËû

Óà¶î

11874000

Õ¼±È

34.23%

Õ¼±È

57.13%

»ù½ð

Óà¶î

281667

¡¡

¡¡

¡¡

Õ¼±È

1.36%

¡¡

¡¡

×éºÏͶ×Ê

Óà¶î

12642800

ÒøÐźÏ×÷

Óà¶î

14608710

Õ¼±È

60.83%

Õ¼±È

70.29%

6¡¢ÉÏÔÂÄÚÐÅÍÐÏîÄ¿ÇåËã

¡¡

ÇåËãÐÅÍÐÏîÄ¿¸öÊý

666

¡¡

Éæ¼°¹«Ë¾£¨¼Ò£©

51

ÇåËãÉ漰ʵÊÕÐÅÍнð¶î

13018874

¡¡

ƽ¾ùÄ껯×ÛºÏÐÅÍб¨³êÂÊ

0.33%

ÇåËãÏîÄ¿ÀÛ¼ÆÖ§¸¶ÊÕÒæ

13845980

¡¡

Ä껯×ÛºÏʵ¼ÊÊÕÒæÂÊ

7.55%

¡¡

   7¡¢ÐÂÔöÐÅÍÐÏîÄ¿

¡¡

ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ

ÐÂÔö½ð¶î

ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý

ÔËÓ÷½Ê½£¨½ð¶î£©

´û¿î

½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê

¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê

³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê

×âÁÞ

ÂòÈë·µÊÛ

²ð³ö

ͬҵ´æ·Å

ÆäËû  

֤ȯ

ÐÅ´û×ʲú

ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

4336865

229

949839

172723

757613

1564368

0

25318

0

0

431238

435766

µ¥Ò»

5927089

269

3588473

18240

1243945

338317

0

0

211595

0

223313

303206

²Æ²ú

415997

7

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

 

 

С¼Æ

10679951

505

4538310

190963

2001560

1902680

0

25318

211595

0

654551

738971

±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

26707321

1493

5258249

1970883

3735273

7801638

7000

181767

208123

0

3460028

4084416

µ¥Ò»

148132788

4435

107203473

2530670

13048645

7777107

0

34000

2708585

0

4885343

9945186

²Æ²ú

5588477

105

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

 

 

С¼Æ

180428863

6033

112461310

4501543

16783960

15578680

7000

215767

2916705

0

8345381

14029571

¡¡

¡¡

ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ

ÐÂÔö½ð¶î

ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý

ͶÏò£¨½ð¶î£©

»ù´¡²úÒµ

·¿µØ²ú

֤ȯ

½ðÈÚ»ú¹¹

¹¤ÉÌÆóÒµ

ÆäËû

¹ÉƱ

»ù½ð

ծȯ

ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

4336865

229

423442

1994774

182595

0

0

178785

645735

911534

µ¥Ò»

5927089

269

1800732

686440

4537

0

29127

665023

1661854

1079376

²Æ²ú

415997

7

¡¡

С¼Æ

10679951

505

2224170

2681210

187132

0

29127

843808

2307590

1990910

±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

26707374

1493

1596532

10445464

2155625

63115

135754

1606465

3775745

6928674

µ¥Ò»

148132286

4435

51565432

11602040

403890

45954

2753917

16890823

39928054

24942176

²Æ²ú

5588477

105

¡¡

С¼Æ

180428137

6033

53161970

22047510

2559522

109069

2889667

18497308

43703790

31870810

¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2012 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212