ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > Êý¾Ýͳ¼Æ 

2010Äê2¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

ʱ¼ä£º2010-07-29 10:15:32 ä¯ÀÀÁ¿£º
2010Äê2¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý
¡¡ ¡¡ 2010Äê6ÔÂ30ÈÕ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ µ¥Î»£º ÍòÔª¡¢£¥

1.¹ÌÓÐ×ʲú¡¢È¨ÒæÓëÀûÈó

1.1¹ÌÓÐ×ʲú:

1239.1ÒÚÔª

¡¡

1.3¾­ÓªÊÕÈ룺

96.28ÒÚÔª

»õ±ÒÀà×ʲú

Óà¶î

2474330

¡¡

ÀûÏ¢ÊÕÈë

Óà¶î

113589

Õ¼±È

19.97%

Õ¼±È

11.80%

´û¿î

Óà¶î

1847610

ÐÅÍÐÒµÎñÊÕÈë

Óà¶î

538583

Õ¼±È

14.91%

Õ¼±È

55.93%

Ͷ×Ê

Óà¶î

6695584

Ͷ×ÊÊÕÒæ

Óà¶î

307616

Õ¼±È

54.04%

Õ¼±È

31.95%

1.2ËùÓÐÕßȨÒ棺

1090.5ÒÚÔª

1.4ÀûÈó×ܶî

65.47ÒÚÔª

ʵÊÕ×ʱ¾

Óà¶î

6752217

1.5È˾ùÀûÈó

82.06

Õ¼±È

61.92%

¡¡

¡¡

ÐÅÍÐÅâ³¥×¼±¸

Óà¶î

254369

¡¡

¡¡

Õ¼±È

2.33%

¡¡

¡¡

δ·ÖÅäÀûÈó

Óà¶î

1977087

¡¡

¡¡

Õ¼±È

18.13%

¡¡

¡¡

2.ÐÅÍÐ×ʲú

29152.5ÒÚÔª

2.1°´À´Ô´»®·Ö:

¡¡

2.2°´¹¦ÄÜ·ÖÀࣺ

¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ

Óà¶î

34995800

¡¡

ÈÚ×ÊÀà

Óà¶î

185894000

Õ¼±È

12.00%

Õ¼±È

63.77%

µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ

Óà¶î

242758000

Ͷ×ÊÀà

Óà¶î

50504500

Õ¼±È

83.27%

Õ¼±È

17.32%

¹ÜÀí²Æ²úÐÅÍÐ

Óà¶î

13768700

ÊÂÎñ¹ÜÀíÀà

Óà¶î

55124400

Õ¼±È

4.72%

Õ¼±È

18.91%

3.×ʽðÐÅÍÐ

27775.4ÒÚÔª

3.1°´ÔËÓ÷½Ê½»®·Ö:

¡¡

3.2°´Í¶Ïò»®·Ö£º

´û¿î

Óà¶î

173998000

¡¡

»ù´¡²úÒµ

Óà¶î

106365000

Õ¼±È

62.64%

Õ¼±È

38.29%

½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê

Óà¶î

13418900

·¿µØ²ú

Óà¶î

31536300

Õ¼±È

4.83%

Õ¼±È

11.35%

¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê

Óà¶î

26722000

֤ȯÊг¡£¨¹ÉƱ£©

Óà¶î

7929840

Õ¼±È

9.62%

Õ¼±È

2.86%

³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê

Óà¶î

33094800

֤ȯÊг¡£¨»ù½ð£©

Óà¶î

1054380

Õ¼±È

11.92%

Õ¼±È

0.38%

×âÁÞ

Óà¶î

364340

֤ȯÊг¡£¨Õ®È¯£©

Óà¶î

7323340

Õ¼±È

0.13%

Õ¼±È

2.64%

ÂòÈë·µÊÛ

Óà¶î

2606180

½ðÈÚ»ú¹¹

Óà¶î

21369400

Õ¼±È

0.94%

Õ¼±È

7.69%

´æ·Åͬҵ

Óà¶î

8724070

¹¤ÉÌÆóÒµ

Óà¶î

51912200

Õ¼±È

3.14%

Õ¼±È

18.69%

ÆäËû

Óà¶î

18825200

ÆäËû

Óà¶î

50263200

Õ¼±È

6.78%

Õ¼±È

18.10%

4¡¢Ö¤È¯Í¶×ÊÐÅÍУº

1715.0ÒÚÔª

Ò»¼¶Êг¡

Óà¶î

620546

¡¡

˽ļ»ù½ðºÏ×÷

Óà¶î

7758240

Õ¼±È

3.62%

Õ¼±È

45.24%

¶þ¼¶Êг¡

Óà¶î

7128290

ÆäËû

Óà¶î

9266830

Õ¼±È

41.56%

Õ¼±È

54.03%

»ù½ð

Óà¶î

316168

¡¡

¡¡

¡¡

Õ¼±È

1.84%

¡¡

¡¡

×éºÏͶ×Ê

Óà¶î

9085410

ÒøÐźÏ×÷

Óà¶î

12558588

Õ¼±È

52.97%

Õ¼±È

73.23%

5¡¢ÉÏÔÂÄÚÐÅÍÐÏîÄ¿ÇåËã

¡¡

ÇåËãÐÅÍÐÏîÄ¿¸öÊý

519

¡¡

Éæ¼°¹«Ë¾£¨¼Ò£©

51

ÇåËãÉ漰ʵÊÕÐÅÍнð¶î

11237709

¡¡

ƽ¾ùÄ껯×ÛºÏÐÅÍб¨³êÂÊ

0.55%

ÇåËãÏîÄ¿ÀÛ¼ÆÖ§¸¶ÊÕÒæ

1626758

¡¡

Ä껯×ÛºÏʵ¼ÊÊÕÒæÂÊ

4.67%

 

6¡¢ÐÂÔöÐÅÍÐÏîÄ¿

¡¡

ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ

ÐÂÔö½ð¶î

ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý

ÔËÓ÷½Ê½£¨½ð¶î£©

´û¿î

½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê

¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê

³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê

×âÁÞ

ÂòÈë·µÊÛ

²ð³ö

ͬҵ´æ·Å

ÆäËû  

֤ȯ

ÐÅ´û×ʲú

ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

3274885

182

640806

184685

484256

964592

0

43500

19021

0

495884

442141

µ¥Ò»

27220581

709

16990473

270789

3842918

1437937

0

0

539650

0

1019758

3119056

²Æ²ú

147667.7

6

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

С¼Æ

30643133.7

897

17631300

455474

4327170

2402530

0

43500

558671

0

1515640

3561200

±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

14136491

844

2756710

1217000

1979710

3516250

0

99610

109841

0

2017380

2439990

µ¥Ò»

124871090

3610

93550300

1680650

10584100

5560800

0

34000

2307990

0

2595160

8558090

²Æ²ú

3945514

75

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

С¼Æ

142953095

4529

96307100

2897640

12563800

9077050

0

133610

2417830

0

4612540

10998100

 

¡¡

ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ

ÐÂÔö½ð¶î

ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý

ͶÏò£¨½ð¶î£©

»ù´¡²úÒµ

·¿µØ²ú

֤ȯ

½ðÈÚ»ú¹¹

¹¤ÉÌÆóÒµ

ÆäËû

¹ÉƱ

»ù½ð

ծȯ

ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

3274885

182

212446

1468586

187186

1466

10

293681

265035

846475

µ¥Ò»

27220582

709

8113378

1817673

12999

0

112396

4577292

8104466

4482378

²Æ²ú

147667.7

6

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

С¼Æ

30643134.7

897

8325820

3286260

200185

1466

112406

4870970

8369500

5328850

±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

14136453

844

659062

4976000

1363210

31740

124521

1017950

1920020

4043950

µ¥Ò»

124871066

3610

44535200

9098890

225376

34000

1918400

14975300

33616800

20467100

²Æ²ú

3945514

75

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

С¼Æ

142953033

4529

45194300

14074900

1588590

65740

2042920

15993200

35536800

24511000

¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2012 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212