ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > Êý¾Ýͳ¼Æ 

2012Äê3¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

ʱ¼ä£º2012-11-09 14:28:30 ä¯ÀÀÁ¿£º
2012Äê3¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý
¡¡ ¡¡ 2012Äê9ÔÂ30ÈÕ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ µ¥Î»£º

ÍòÔª¡¢£¥

1.¹ÌÓÐ×ʲú¡¢È¨ÒæÓëÀûÈó
1.1¹ÌÓÐ×ʲú: 2082.93ÒÚÔª ¡¡ 1.3¾­ÓªÊÕÈ룺 ¡¡

400.39ÒÚÔª

»õ±ÒÀà×ʲú

Óà¶î 4316323 ¡¡ ÀûÏ¢ÊÕÈë Óà¶î 371239
Õ¼±È 20.72% Õ¼±È 9.27%

´û¿î

Óà¶î 2941034 ÐÅÍÐÒµÎñÊÕÈë Óà¶î 2925194
Õ¼±È 14.12% Õ¼±È 73.06%

Ͷ×Ê

Óà¶î 11388340 Ͷ×ÊÊÕÒæ Óà¶î 581693
Õ¼±È 54.67% Õ¼±È 14.53%
1.2ËùÓÐÕßȨÒ棺 1892.15ÒÚÔª 1.4ÀûÈó×ܶî 288.05ÒÚÔª
ʵÊÕ×ʱ¾ Óà¶î 9349433 1.5 È˾ùÀûÈó 202.47 
Õ¼±È 49.41% ¡¡ ¡¡
ÐÅÍÐÅâ³¥×¼±¸ Óà¶î 500123 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 2.64% ¡¡ ¡¡
δ·ÖÅäÀûÈó Óà¶î 5498518 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 29.06% ¡¡ ¡¡
2.ÐÅÍÐ×ʲú 63201.76ÒÚÔª
2.1°´À´Ô´»®·Ö: ¡¡ 2.2°´¹¦ÄÜ·ÖÀࣺ
¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 169939025.91 ¡¡ ÈÚ×ÊÀà Óà¶î 309763048.62
Õ¼±È 26.89% Õ¼±È 49.01%
µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 426431129.87 Ͷ×ÊÀà Óà¶î 231983756.51
Õ¼±È 67.47% Õ¼±È 36.71%
¹ÜÀí²Æ²úÐÅÍÐ Óà¶î 35647567.39 ÊÂÎñ¹ÜÀíÀà Óà¶î 90270916.93
Õ¼±È 5.64% Õ¼±È 14.28%
3.×ʽðÐÅÍÐ 59637.02ÒÚÔª
3.1°´ÔËÓ÷½Ê½»®·Ö: ¡¡ ¡¡3.2°´Í¶Ïò»®·Ö£º
´û¿î Óà¶î 244189435 ¡¡ »ù´¡²úÒµ Óà¶î 139179324
Õ¼±È 40.95% Õ¼±È 23.34%
½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê Óà¶î 52485712 ·¿µØ²ú Óà¶î 67651172
Õ¼±È 8.80% Õ¼±È 11.34%
¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê Óà¶î 101076234

֤ȯÊг¡£¨¹ÉƱ£©

Óà¶î 18496991
Õ¼±È 16.95% Õ¼±È 3.10%
³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê Óà¶î 68974029

֤ȯÊг¡£¨»ù½ð£©

Óà¶î 4082853
Õ¼±È 11.57% Õ¼±È 0.68%
×âÁÞ Óà¶î 1333674

֤ȯÊг¡£¨Õ®È¯£©

Óà¶î 44835989
Õ¼±È 0.22% Õ¼±È 7.52%
ÂòÈë·µÊÛ Óà¶î 14861697 ½ðÈÚ»ú¹¹ Óà¶î 65591350
Õ¼±È 2.49% Õ¼±È 11.00%
´æ·Åͬҵ Óà¶î 56796762 ¹¤ÉÌÆóÒµ Óà¶î 149424593
Õ¼±È 9.52% Õ¼±È 25.06%
ÆäËû Óà¶î 56652612 ÆäËû Óà¶î 107107885
Õ¼±È 9.50% Õ¼±È 17.96%
4¡¢ÌØÉ«ÒµÎñ£º
ÒøÐźÏ×÷ Óà¶î 184096057 ¡¡ PE Óà¶î 3630037.62
Õ¼±È 29.13% Õ¼±È 0.57%
ÐÅÕþºÏ×÷ Óà¶î 39034613 »ù½ð»¯·¿µØ²úÐÅÍÐ Óà¶î 3946685.94
Õ¼±È 6.18% Õ¼±È 0.62%
˽ļ»ù½ðºÏ×÷¡¡¡¡ Óà¶î 21899615 QDII Óà¶î 454890.81
Õ¼±È 3.47% Õ¼±È 0.07%
5¡¢Ö¤È¯Í¶×ÊÐÅÍУº 7657.32ÒÚÔª
Ò»¼¶Êг¡    Óà¶î 374399 ¡¡ ˽ļ»ù½ðºÏ×÷ Óà¶î 19220154
Õ¼±È 0.49% Õ¼±È 25.10%
¶þ¼¶Êг¡ Óà¶î 16906035 ÆäËû Óà¶î 57105650
Õ¼±È 22.08% Õ¼±È 74.58%
»ù½ð Óà¶î 651311 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 0.85% ¡¡ ¡¡
×éºÏͶ×Ê Óà¶î 58641446 ÒøÐźÏ×÷   Óà¶î 59454276
Õ¼±È 76.58% Õ¼±È 77.64%
6¡¢ÉÏÔÂÄÚÐÅÍÐÏîÄ¿ÇåËã ¡¡
ÇåËãÐÅÍÐÏîÄ¿¸öÊý 854 ¡¡ Éæ¼°¹«Ë¾ £¨¼Ò£© 62
ÇåËãÉ漰ʵÊÕÐÅÍнð¶î 17027250 ¡¡

ƽ¾ùÄ껯×ÛºÏÐÅÍб¨³êÂÊ

0.79%
ÇåËãÏîÄ¿ÀÛ¼ÆÖ§¸¶ÊÕÒæ 1309268 ¡¡

Ä껯×ÛºÏʵ¼ÊÊÕÒæÂÊ

6.41%

¡¡

7¡¢ÐÂÔöÐÅÍÐÏîÄ¿
¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ÔËÓ÷½Ê½£¨½ð¶î£©
´û¿î ½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê ¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê  ³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê ×âÁÞ ÂòÈë·µÊÛ ²ð³ö ͬҵ´æ·Å ÆäËû   
֤ȯ ÐÅ´û×ʲú
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 8828342 470 2556206 667292 3035678 871185 38420 213578 142470 0 351081 952433
µ¥Ò» 39155763 1114 26107611 566570 6812869 1909543 10000 499680 270000 0 361246 2618244
²Æ²ú 4942618 130 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 52926724 1714 28663817 1233863 9848547 2780728 48420 713258 412470 0 712327 3570676
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 75015228 4680 24333495 5676080 20743422 7224412 68838 1616218 1461341 2773 3585173 10303473
µ¥Ò» 202168043 6183 125675331 3690326 29630125 7785913 277217 2582839 1252080 0 17953769 13320443
²Æ²ú 22608775 678 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 299792046 11541 150008826 9366406 50373547 15010325 346055 4199057 2713421 2773 21538942 23623916
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ͶÏò£¨½ð¶î£©
»ù´¡²úÒµ ·¿µØ²ú ֤ȯ ½ðÈÚ»ú¹¹ ¹¤ÉÌÆóÒµ ÆäËû
¹ÉƱ »ù½ð ծȯ
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 8828342 470 1650076 989574 277931 195714 478075 946919 2464695 1825357
µ¥Ò» 39155763 1114 12306419 2375743 155495 32954 701783 954891 14951083 7677395
²Æ²ú 4942618 130 ¡¡ ¡¡
С¼Æ 52926724 1714 13956495 3365318 433427 228668 1179858 1901810 17415778 9502751
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 75015228 4680 14009214 10221084 2469087 1095625 2919118 5736156 21170467 17394476
µ¥Ò» 202168043 6183 61495952 10408306 1622889 69986 3315520 16321096 72024647 36909647
²Æ²ú 22608775 678 ¡¡ ¡¡
С¼Æ 299792046 11541 75505166 20629389 4091976 1165611 6234638 22057252 93195114 54304123
¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2012 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212