ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > Êý¾Ýͳ¼Æ 

2010Äê1¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

ʱ¼ä£º2010-05-17 19:46:29 ä¯ÀÀÁ¿£º
2010Äê1¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý
¡¡ ¡¡ 2010Äê3ÔÂ31ÈÕ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ µ¥Î»£º ÍòÔª¡¢£¥

1.¹ÌÓÐ×ʲú¡¢È¨ÒæÓëÀûÈó

1.1¹ÌÓÐ×ʲú:

1231.1ÒÚÔª

¡¡

1.3×ÜÊÕÈ룺

38.8ÒÚÔª

»õ±ÒÀà×ʲú

Óà¶î 2466980 ¡¡ ÀûÏ¢ÊÕÈë Óà¶î 53114
Õ¼±È 20.04% Õ¼±È 13.70%

´û¿î

Óà¶î 1790031 ÐÅÍÐÒµÎñÊÕÈë Óà¶î 217057
Õ¼±È 14.54% Õ¼±È 55.93%

Ͷ×Ê

Óà¶î 6975358 Ͷ×ÊÊÕÒæ Óà¶î 92893
Õ¼±È 56.66% Õ¼±È 23.97%

1.2ËùÓÐÕßȨÒ棺

1086.6ÒÚÔª

1.4ÀûÈó×ܶî

26.1ÒÚÔª

ʵÊÕ×ʱ¾

Óà¶î 6528825

1.5 È˾ùÀûÈó

35
Õ¼±È 60.08% ¡¡ ¡¡

ÐÅÍÐÅâ³¥×¼±¸

Óà¶î 245414 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 2.26% ¡¡ ¡¡

δ·ÖÅäÀûÈó

Óà¶î 1929416 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 17.76% ¡¡ ¡¡

2.ÐÅÍÐ×ʲú

23745.4ÒÚÔª

2.1°´À´Ô´»®·Ö:

¡¡

2.2°´¹¦ÄÜ·ÖÀࣺ

¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ

Óà¶î 29855200 ¡¡

ÈÚ×ÊÀà

Óà¶î 146163000
Õ¼±È 12.57% Õ¼±È 61.55%

µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ

Óà¶î 191160000

Ͷ×ÊÀà

Óà¶î 42221000
Õ¼±È 80.50% Õ¼±È 17.78%

¹ÜÀí²Æ²úÐÅÍÐ

Óà¶î 16434200

ÊÂÎñ¹ÜÀíÀà

Óà¶î 49065400
Õ¼±È 6.92% Õ¼±È 20.66%

3.×ʽðÐÅÍÐ

22101.5ÒÚÔª

3.1°´ÔËÓ÷½Ê½»®·Ö:

¡¡

3.2°´Í¶Ïò»®·Ö£º

´û¿î

Óà¶î 136639000 ¡¡ »ù´¡²úÒµ Óà¶î 88765400
Õ¼±È 61.82% Õ¼±È 40.16%

½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê

Óà¶î 11813400 ·¿µØ²ú Óà¶î 23512900
Õ¼±È 5.35% Õ¼±È 10.64%

¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê

Óà¶î 18584300 ֤ȯÊг¡£¨¹ÉƱ£© Óà¶î 8788450
Õ¼±È 8.41% Õ¼±È 3.98%

³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê

Óà¶î 27552400 ֤ȯÊг¡£¨»ù½ð£© Óà¶î 871821
Õ¼±È 12.47% Õ¼±È 0.39%

×âÁÞ

Óà¶î 385932 ֤ȯÊг¡£¨Õ®È¯£© Óà¶î 3931900
Õ¼±È 0.17% Õ¼±È 1.78%

ÂòÈë·µÊÛ

Óà¶î 5436300 ½ðÈÚ»ú¹¹ Óà¶î 21598000
Õ¼±È 2.46% Õ¼±È 9.77%

´æ·Åͬҵ

Óà¶î 7604400 ¹¤ÉÌÆóÒµ Óà¶î 32633200
Õ¼±È 3.44% Õ¼±È 14.77%

ÆäËû

Óà¶î 12998900 ÆäËû Óà¶î 40913600
Õ¼±È 5.88% Õ¼±È 18.51%

4¡¢Ö¤È¯Í¶×ÊÐÅÍУº

1223.1ÒÚÔª

Ò»¼¶Êг¡

Óà¶î 917474 ¡¡

˽ļ»ù½ðºÏ×÷

Óà¶î 4661000
Õ¼±È 7.50% Õ¼±È 38.11%

¶þ¼¶Êг¡

Óà¶î 5598960

ÆäËû

Óà¶î 7447600
Õ¼±È 45.78% Õ¼±È 60.89%

»ù½ð

Óà¶î 322300 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 2.64% ¡¡ ¡¡

×éºÏͶ×Ê

Óà¶î 5391850

ÒøÐźÏ×÷  

Óà¶î 10091592
Õ¼±È 44.08% Õ¼±È 82.51%

5¡¢ÉÏÔÂÄÚÐÅÍÐÏîÄ¿ÇåËã

¡¡

ÇåËãÐÅÍÐÏîÄ¿¸öÊý

519 ¡¡

Éæ¼°¹«Ë¾£¨¼Ò£©

50

ÇåËãÉ漰ʵÊÕÐÅÍнð¶î

11237709 ¡¡

ƽ¾ùÄ껯×ÛºÏÐÅÍб¨³êÂÊ

0.44%

ÇåËãÏîÄ¿ÀÛ¼ÆÖ§¸¶ÊÕÒæ

1626758 ¡¡

Ä껯×ÛºÏʵ¼ÊÊÕÒæÂÊ

5.68%

                         6.ÐÂÔöÐÅÍÐÏîÄ¿

¡¡

ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ

ÐÂÔö½ð¶î

ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý

ÔËÓ÷½Ê½£¨½ð¶î£©

´û¿î

½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê

¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê 

³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê

×âÁÞ

ÂòÈë·µÊÛ

²ð³ö

ͬҵ´æ·Å

ÆäËû   

֤ȯ

ÐÅ´û×ʲú

ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

2466447.85

124

457886

131102

506513

462530

0

15700

0

0

481108

411608

µ¥Ò»

26328774.03

778

21046751

572031

1573697

526145

0

0

278000

0

431278

1900871

²Æ²ú

337125.11

18

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

С¼Æ

29132346.99

920

21504600

703134

2080210

988675

0

15700

278000

0

912385

2312480

±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

7399347

372

1373660

393307

1519540

1387590

0

47100

0

0

1443320

1234830

µ¥Ò»

78986320

2334

63140300

1716090

4721090

1578440

0

0

834000

0

1293830

5702610

²Æ²ú

1011376

54

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

С¼Æ

87397083

2760

64513960

2109397

6240630

2966030

0

47100

834000

0

2737150

6937440

¡¡

ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ

ÐÂÔö½ð¶î

ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý

ͶÏò£¨½ð¶î£©

»ù´¡²úÒµ

·¿µØ²ú

֤ȯ

½ðÈÚ»ú¹¹

¹¤ÉÌÆóÒµ

ÆäËû

¹ÉƱ

»ù½ð

ծȯ

ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

2466447.85

124

140727

507772

126783

3029

84244

345460

409648

848784

µ¥Ò»

26328774.03

778

8157234

1597022

90737

0

417390

2845885

8635404

4585101

²Æ²ú

337125.11

18

¡¡

С¼Æ

29132346.99

920

8297961

2104794

217520

3029

501634

3191345

9045052

5433885

±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

73993330

372

422181

1523310

380350

9087

252732

1036380

1228940

2546350

µ¥Ò»

78986301

2334

24471700

4791060

272211

0

1252170

8537660

25906200

13755300

²Æ²ú

1011376

54

¡¡

С¼Æ

87397007

2760

24893881

6314370

652561

9087

1504902

9574040

27135140

16301650

¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2012 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212