ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > Êý¾Ýͳ¼Æ 

2012Äê2¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

ʱ¼ä£º2012-07-25 11:16:06 ä¯ÀÀÁ¿£º
2012Äê2¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý
¡¡ ¡¡ 2012Äê6ÔÂ30ÈÕ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ µ¥Î»£º

ÍòÔª¡¢£¥

1.¹ÌÓÐ×ʲú¡¢È¨ÒæÓëÀûÈó
1.1¹ÌÓÐ×ʲú: 2003.51ÒÚÔª ¡¡ 1.3¾­ÓªÊÕÈ룺 ¡¡

259.00ÒÚÔª

»õ±ÒÀà×ʲú

Óà¶î 4097124 ¡¡ ÀûÏ¢ÊÕÈë Óà¶î 230936
Õ¼±È 20.45% Õ¼±È 8.92%

´û¿î

Óà¶î 2970644 ÐÅÍÐÒµÎñÊÕÈë Óà¶î 1809912
Õ¼±È 14.83% Õ¼±È 69.88%

Ͷ×Ê

Óà¶î 10998858 Ͷ×ÊÊÕÒæ Óà¶î 444439
Õ¼±È 54.90% Õ¼±È 17.16%
1.2ËùÓÐÕßȨÒ棺 1806.83ÒÚÔª 1.4ÀûÈó×ܶî 189.96ÒÚÔª
ʵÊÕ×ʱ¾ Óà¶î 9135564 1.5 È˾ùÀûÈó 142.76
Õ¼±È 50.56% ¡¡ ¡¡
ÐÅÍÐÅâ³¥×¼±¸ Óà¶î 502807 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 2.78% ¡¡ ¡¡
δ·ÖÅäÀûÈó Óà¶î 4863511 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 26.92% ¡¡ ¡¡
2.ÐÅÍÐ×ʲú 55382.20ÒÚÔª
2.1°´À´Ô´»®·Ö: ¡¡ 2.2°´¹¦ÄÜ·ÖÀࣺ
¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 158822639.56 ¡¡ ÈÚ×ÊÀà Óà¶î 272075644.84
Õ¼±È 28.68% Õ¼±È 49.13%
µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 368093259.87 Ͷ×ÊÀà Óà¶î 209332319.66
Õ¼±È 66.46% Õ¼±È 37.80%
¹ÜÀí²Æ²úÐÅÍÐ Óà¶î 26906100.31 ÊÂÎñ¹ÜÀíÀà Óà¶î 72414036.32
Õ¼±È 4.86% Õ¼±È 13.08%
3.×ʽðÐÅÍÐ 52691.59ÒÚÔª
3.1°´ÔËÓ÷½Ê½»®·Ö: ¡¡ ¡¡3.2°´Í¶Ïò»®·Ö£º
´û¿î Óà¶î 209652452 ¡¡ »ù´¡²úÒµ Óà¶î 119184474
Õ¼±È 39.79% Õ¼±È 22.62%
½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê Óà¶î 43890477 ·¿µØ²ú Óà¶î 67514875
Õ¼±È 8.33% Õ¼±È 12.81%
¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê Óà¶î 84380427

֤ȯÊг¡£¨¹ÉƱ£©

Óà¶î 18193727
Õ¼±È 16.01% Õ¼±È 3.45%
³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê Óà¶î 67098695

֤ȯÊг¡£¨»ù½ð£©

Óà¶î 3600244
Õ¼±È 12.73% Õ¼±È 0.68%
×âÁÞ Óà¶î 1273531

֤ȯÊг¡£¨Õ®È¯£©

Óà¶î 31336010
Õ¼±È 0.24% Õ¼±È 5.95%
ÂòÈë·µÊÛ Óà¶î 12057267 ½ðÈÚ»ú¹¹ Óà¶î 63620269
Õ¼±È 2.29% Õ¼±È 12.07%
´æ·Åͬҵ Óà¶î 56394866 ¹¤ÉÌÆóÒµ Óà¶î 128504400
Õ¼±È 10.70% Õ¼±È 24.39%
ÆäËû Óà¶î 52168187 ÆäËû Óà¶î 94961902
Õ¼±È 9.90% Õ¼±È 18.02%
4¡¢ÌØÉ«ÒµÎñ£º
ÒøÐźÏ×÷ Óà¶î 176922139 ¡¡ PE Óà¶î 4135472.52
Õ¼±È 31.95% Õ¼±È 0.75%
ÐÅÕþºÏ×÷ Óà¶î 32543184 »ù½ð»¯·¿µØ²úÐÅÍÐ Óà¶î 4079635.13
Õ¼±È 5.88% Õ¼±È 0.74%
˽ļ»ù½ðºÏ×÷¡¡¡¡ Óà¶î 20153143 QDII Óà¶î 178154.98
Õ¼±È 3.64% Õ¼±È 0.03%
5¡¢Ö¤È¯Í¶×ÊÐÅÍУº 6461.07ÒÚÔª
Ò»¼¶Êг¡    Óà¶î 459968 ¡¡ ˽ļ»ù½ðºÏ×÷ Óà¶î 17392077
Õ¼±È 0.71% Õ¼±È 26.92%
¶þ¼¶Êг¡ Óà¶î 15701018 ÆäËû Óà¶î 47123544
Õ¼±È 24.30% Õ¼±È 72.93%
»ù½ð Óà¶î 388746 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 0.60% ¡¡ ¡¡
×éºÏͶ×Ê Óà¶î 48060939 ÒøÐźÏ×÷   Óà¶î 49268226
Õ¼±È 74.39% Õ¼±È 76.25%
6¡¢ÉÏÔÂÄÚÐÅÍÐÏîÄ¿ÇåËã ¡¡
ÇåËãÐÅÍÐÏîÄ¿¸öÊý 1332 ¡¡ Éæ¼°¹«Ë¾ £¨¼Ò£© 64
ÇåËãÉ漰ʵÊÕÐÅÍнð¶î 234126353 ¡¡

ƽ¾ùÄ껯×ÛºÏÐÅÍб¨³êÂÊ

0.07%
ÇåËãÏîÄ¿ÀÛ¼ÆÖ§¸¶ÊÕÒæ 2021944 ¡¡

Ä껯×ÛºÏʵ¼ÊÊÕÒæÂÊ

6.52%

¡¡

7¡¢ÐÂÔöÐÅÍÐÏîÄ¿
¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ÔËÓ÷½Ê½£¨½ð¶î£©
´û¿î ½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê ¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê  ³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê ×âÁÞ ÂòÈë·µÊÛ ²ð³ö ͬҵ´æ·Å ÆäËû   
֤ȯ ÐÅ´û×ʲú
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 10916255 561 3192682 963086 3395574 945217 0 283350 248980 0 285034 1602332
µ¥Ò» 26300610 768 18022719 318101 3496593 1435721 55000 350500 5000 0 276311 2340665
²Æ²ú 3849759 116 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 41066624 1445 21215401 1281187 6892167 2380938 55000 633850 253980 0 561345 3942998
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 48843571 3311 16211652 3759873 13146741 4703357 30418 969804 783461 2773 2124864 7110627
µ¥Ò» 126679793 3834 74348010 2640068 17416934 4360723 226217 1471142 828880 0 17040359 8347459
²Æ²ú 12454523 376 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
С¼Æ 187977886 7521 90559662 6399941 30563675 9064081 256635 2440945 1612341 2773 19165223 15458086
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ ÐÂÔö½ð¶î ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý ͶÏò£¨½ð¶î£©
»ù´¡²úÒµ ·¿µØ²ú ֤ȯ ½ðÈÚ»ú¹¹ ¹¤ÉÌÆóÒµ ÆäËû
¹ÉƱ »ù½ð ծȯ
ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 10916255 561 2407125 1659564 209493 35298 572071 793128 2964356 2275220
µ¥Ò» 26300610 768 8348076 1846361 186578 0 179542 1446730 9840190 4453132
²Æ²ú 3849759 116 ¡¡ ¡¡
С¼Æ 41066624 1445 10755202 3505926 396071 35298 751613 2239858 12804546 6728352
±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿ ¼¯ºÏ 48843571 3311 8608678 6382614 1603755 422610 1988679 4027527 14024439 11785268
µ¥Ò» 126679793 3834 35810977 5744385 1137130 5006 2124711 13971093 43632178 24254312
²Æ²ú 12454523 376 ¡¡ ¡¡
С¼Æ 187977886 7521 44419655 12126999 2740885 427615 4113390 17998621 57656618 36039580
¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2012 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212