ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > »áÔ±¶¯Ì¬ > »áÔ±ÒªÎÅ 

¿ìËÙ²éѯ

ÖÐͶÐÅÍйØÓÚ¹«Ë¾×ܾ­Àí±ä¶¯µÄ¹«¸æ

2013-01-15 11:26:47   ä¯ÀÀÁ¿£º

      ±¾¹«Ë¾¼°¶­Ê»áÈ«Ìå³ÉÔ±±£Ö¤¹«¸æÄÚÈÝÕæʵ¡¢×¼È·ºÍÍêÕû,ûÓÐÐé¼Ù¼ÇÔØ¡¢Ã»ÓÐÎóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÖØ´óÒÅ©¡£

 

      ¾­ÖÐͶÐÅÍÐÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾µÚ¶þ½ì¶­Ê»áµÚÈýÊ®´Î»áÒéÉóÒéͨ¹ý£¬²¢±¨¾­ÖйúÒøÐÐÒµ¼à¶½¹ÜÀíίԱ»áÅú¸´£¨Òø¼à¸´¡²2013¡³21ºÅ£©£¬ÁõÒÙÈÎÖÐͶÐÅÍÐÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾×ܾ­Àí£¬ÕŽ£Æ½²»ÔÙµ£ÈÎ×ܾ­ÀíÖ°Îñ¡£

 

      ¹«Ë¾¶ÔÕŽ£Æ½ÏÈÉúµ£ÈÎ×ܾ­ÀíÆÚ¼äΪ¹«Ë¾×ö³öµÄÖØÒª¹±Ï×Éî±í¸Ðл£¡

 

      Ìش˹«¸æ¡£

 


                                               ÖÐͶÐÅÍÐÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¶­Ê»á

                                                    ¶þ¡ðÒ»ÈýÄêÒ»ÔÂÊ®ÎåÈÕ

¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2012 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212