ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÊý¾Ý > Êý¾Ýͳ¼Æ 

2010Äê1¼¾¶ÈÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

ʱ¼ä£º2010-05-17 19:46:29 ä¯ÀÀÁ¿£º
µ¥Î»£º ÍòÔª¡¢£¥
1.¹ÌÓÐ×ʲú¡¢È¨ÒæÓëÀûÈó
  1.1¹ÌÓÐ×ʲú: 1231.1ÒÚÔª ¡¡ 1.3×ÜÊÕÈ룺 38.8ÒÚÔª
       »õ±ÒÀà×ʲú Óà¶î 2466980 ¡¡ ÀûÏ¢ÊÕÈë Óà¶î 53114
Õ¼±È 20.04% Õ¼±È 13.70%
       ´û¿î Óà¶î 1790031 ÐÅÍÐÒµÎñÊÕÈë Óà¶î 217057
Õ¼±È 14.54% Õ¼±È 55.93%
       Ͷ×Ê Óà¶î 6975358 Ͷ×ÊÊÕÒæ Óà¶î 92893
Õ¼±È 56.66% Õ¼±È 23.97%
  1.2ËùÓÐÕßȨÒ棺 1086.6ÒÚÔª 1.4ÀûÈó×ܶî 26.1ÒÚÔª
      ʵÊÕ×ʱ¾ Óà¶î 6528825 1.5 È˾ùÀûÈó 35
Õ¼±È 60.08% ¡¡ ¡¡
      ÐÅÍÐÅâ³¥×¼±¸ Óà¶î 245414 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 2.26% ¡¡ ¡¡
      δ·ÖÅäÀûÈó Óà¶î 1929416 ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 17.76% ¡¡ ¡¡
2.ÐÅÍÐ×ʲú 23745.4ÒÚÔª
2.1°´À´Ô´»®·Ö: ¡¡ 2.2°´¹¦ÄÜ·ÖÀࣺ
    ¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 29855200 ¡¡    ÈÚ×ÊÀà Óà¶î 146163000
Õ¼±È 12.57% Õ¼±È 61.55%
    µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ Óà¶î 191160000    Ͷ×ÊÀà Óà¶î 42221000
Õ¼±È 80.50% Õ¼±È 17.78%
    ¹ÜÀí²Æ²úÐÅÍÐ Óà¶î 16434200    ÊÂÎñ¹ÜÀíÀà Óà¶î 49065400
Õ¼±È 6.92% Õ¼±È 20.66%
3.×ʽðÐÅÍÐ 22101.5ÒÚÔª
3.1°´ÔËÓ÷½Ê½»®·Ö: ¡¡ ¡¡3.2°´Í¶Ïò»®·Ö£º
   ´û¿î Óà¶î 136639000 ¡¡     »ù´¡²úÒµ Óà¶î 88765400
Õ¼±È 61.82% Õ¼±È 40.16%
   ½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê Óà¶î 11813400     ·¿µØ²ú Óà¶î 23512900
Õ¼±È 5.35% Õ¼±È 10.64%
   ¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê Óà¶î 18584300   ֤ȯÊг¡    £¨¹ÉƱ£© Óà¶î 8788450
Õ¼±È 8.41% Õ¼±È 3.98%
   ³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê Óà¶î 27552400   ֤ȯÊг¡    £¨»ù½ð£© Óà¶î 871821
Õ¼±È 12.47% Õ¼±È 0.39%
   ×âÁÞ Óà¶î 385932   ֤ȯÊг¡    £¨Õ®È¯£© Óà¶î 3931900
Õ¼±È 0.17% Õ¼±È 1.78%
   ÂòÈë·µÊÛ Óà¶î 5436300     ½ðÈÚ»ú¹¹ Óà¶î 21598000
Õ¼±È 2.46% Õ¼±È 9.77%
   ´æ·Åͬҵ Óà¶î 7604400     ¹¤ÉÌÆóÒµ Óà¶î 32633200
Õ¼±È 3.44% Õ¼±È 14.77%
   ÆäËû Óà¶î 12998900     ÆäËû Óà¶î 40913600
Õ¼±È 5.88% Õ¼±È 18.51%
4¡¢Ö¤È¯Í¶×ÊÐÅÍУº 1223.1ÒÚÔª
Ò»¼¶Êг¡    Óà¶î 917474 ¡¡ ˽ļ»ù½ðºÏ×÷ Óà¶î 4661000
Õ¼±È 7.50% Õ¼±È 38.11%
¶þ¼¶Êг¡ Óà¶î 5598960 ÆäËû Óà¶î 7447600
Õ¼±È 45.78% Õ¼±È 60.89%
»ù½ð Óà¶î 322300 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Õ¼±È 2.64% ¡¡ ¡¡
×éºÏͶ×Ê Óà¶î 5391850 ÒøÐźÏ×÷   Óà¶î 10091592
Õ¼±È 44.08% Õ¼±È 82.51%
5¡¢ÉÏÔÂÄÚÐÅÍÐÏîÄ¿ÇåËã ¡¡
ÇåËãÐÅÍÐÏîÄ¿¸öÊý 519 ¡¡ Éæ¼°¹«Ë¾ £¨¼Ò£© 50
ÇåËãÉ漰ʵÊÕÐÅÍнð¶î 11237709 ¡¡ ƽ¾ùÄ껯×ۺϠ      ÐÅÍб¨³êÂÊ 0.44%
ÇåËãÏîÄ¿ÀÛ¼ÆÖ§¸¶ÊÕÒæ 1626758 ¡¡ Ä껯×ÛºÏʵ¼Ê      ÊÕÒæÂÊ 5.68%

6.ÐÂÔöÐÅÍÐÏîÄ¿

¡¡

ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ

ÐÂÔö½ð¶î

ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý

ÔËÓ÷½Ê½£¨½ð¶î£©

´û¿î

½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê

¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê 

³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê

×âÁÞ

ÂòÈë·µÊÛ

²ð³ö

ͬҵ´æ·Å

ÆäËû   

֤ȯ

ÐÅ´û×ʲú

ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

2466447.85

124

457886

131102

506513

462530

0

15700

0

0

481108

411608

µ¥Ò»

26328774.03

778

21046751

572031

1573697

526145

0

0

278000

0

431278

1900871

²Æ²ú

337125.11

18

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

С¼Æ

29132300

920

21504600

703134

2080210

988675

0

15700

278000

0

912385

2312480

±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

7399342.1

372

1373660

393307

1519540

1387590

0

47100

0

0

1443320

1234830

µ¥Ò»

78986320

2334

63140300

1716090

4721090

1578440

0

0

834000

0

1293830

5702610

²Æ²ú

1011376

54

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

С¼Æ

87396970

2760

64514000

2109400

6240640

2966040

0

47100

834000

0

2737160

6937440

¡¡

ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ

ÐÂÔö½ð¶î

ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý

ͶÏò£¨½ð¶î£©

»ù´¡²úÒµ

·¿µØ²ú

֤ȯ

½ðÈÚ»ú¹¹

¹¤ÉÌÆóÒµ

ÆäËû

¹ÉƱ

»ù½ð

ծȯ

ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

2466447.85

124

140727

507772

126783

3029

84244

345460

409648

848784

µ¥Ò»

26328774.03

778

8157234

1597022

90737

0

417390

2845885

8635404

4585101

²Æ²ú

337125.11

18

¡¡

С¼Æ

29132300

920

8297960

2104790

217520

3029

501634

3191350

9045050

5433890

±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

7399342.1

372

422181

1523310

380350

9087

252732

1036380

1228940

2546350

µ¥Ò»

78986320

2334

24471700

4791060

272211

0

1252170

8537660

25906200

13755300

²Æ²ú

1011376

54

¡¡

С¼Æ

87396970

2760

24893900

6314370

652561

9087

1504900

9574050

27135100

16301700

¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2010 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: (010) 58315211 ´«Õæ: (010) 58315212