Ê×Ò³ µç×ÓÔÓÖ¾ ÓÊÏäµÇ¼
µ±Ç°Î»Öãº首页ÐÐÒµÊý¾ÝÊý¾Ýͳ¼Æ > ÕýÎÄ
2010Äê4¼¾¶ÈÄ©ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý
ʱ¼ä:2011-01-27 14:51:00¡¡

 

ÐÅÍй«Ë¾Ö÷ÒªÒµÎñÊý¾Ý

 

 

2010Äê12ÔÂ31ÈÕ

 

µ¥Î»£º

ÍòÔª¡¢£¥

1.¹ÌÓÐ×ʲú¡¢È¨ÒæÓëÀûÈó

1.1¹ÌÓÐ×ʲú:

1483.44ÒÚÔª

¡¡

1.3¾­ÓªÊÕÈ룺

283.95ÒÚÔª

»õ±ÒÀà×ʲú

Óà¶î

2331171

¡¡

ÀûÏ¢ÊÕÈë

Óà¶î

297988

Õ¼±È

15.71%

Õ¼±È

10.49%

´û¿î

Óà¶î

2378840

ÐÅÍÐÒµÎñÊÕÈë

Óà¶î

1668601

Õ¼±È

16.04%

Õ¼±È

58.76%

Ͷ×Ê

Óà¶î

8524927

Ͷ×ÊÊÕÒæ

Óà¶î

818808

Õ¼±È

57.47%

Õ¼±È

28.84%

1.2ËùÓÐÕßȨÒ棺

1320.2ÒÚÔª

1.4ÀûÈó×ܶî

158.76ÒÚÔª

ʵÊÕ×ʱ¾

Óà¶î

7378191

1.5È˾ùÀûÈó

212

Õ¼±È

55.89%

¡¡

¡¡

ÐÅÍÐÅâ³¥×¼±¸

Óà¶î

286041

¡¡

¡¡

Õ¼±È

2.17%

¡¡

¡¡

δ·ÖÅäÀûÈó

Óà¶î

2720369

¡¡

¡¡

Õ¼±È

20.61%

¡¡

¡¡

2.ÐÅÍÐ×ʲú

30404.55ÒÚÔª

2.1°´À´Ô´»®·Ö:

¡¡

2.2°´¹¦ÄÜ·ÖÀࣺ

¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ

Óà¶î

62669569

¡¡

ÈÚ×ÊÀà

Óà¶î

179425770

Õ¼±È

20.61%

Õ¼±È

59.01%

µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ

Óà¶î

226558201

Ͷ×ÊÀà

Óà¶î

72562388

Õ¼±È

74.51%

Õ¼±È

23.87%

¹ÜÀí²Æ²úÐÅÍÐ

Óà¶î

14773314

ÊÂÎñ¹ÜÀíÀà

Óà¶î

52012927

Õ¼±È

4.86%

Õ¼±È

17.11%

3.×ʽðÐÅÍÐ

28922.78ÒÚÔª

3.1°´ÔËÓ÷½Ê½»®·Ö:

¡¡

¡¡3.2°´Í¶Ïò»®·Ö£º

´û¿î

Óà¶î

157258279

¡¡

»ù´¡²úÒµ

Óà¶î

99459667

Õ¼±È

54.37%

Õ¼±È

34.39%

½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê

Óà¶î

24158852

·¿µØ²ú

Óà¶î

43236838

Õ¼±È

8.35%

Õ¼±È

14.95%

¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê

Óà¶î

29376914

֤ȯÊг¡£¨¹ÉƱ£©

Óà¶î

14823188

Õ¼±È

10.16%

Õ¼±È

5.13%

³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê

Óà¶î

45458285

֤ȯÊг¡£¨»ù½ð£©

Óà¶î

1335421

Õ¼±È

15.72%

Õ¼±È

0.46%

×âÁÞ

Óà¶î

468514

֤ȯÊг¡£¨Õ®È¯£©

Óà¶î

11292492

Õ¼±È

0.16%

Õ¼±È

3.90%

ÂòÈë·µÊÛ

Óà¶î

3828160

½ðÈÚ»ú¹¹

Óà¶î

15093739

Õ¼±È

1.32%

Õ¼±È

5.22%

´æ·Åͬҵ

Óà¶î

8273021

¹¤ÉÌÆóÒµ

Óà¶î

53686490

Õ¼±È

2.86%

Õ¼±È

18.56%

ÆäËû

Óà¶î

20405743

ÆäËû

Óà¶î

50299935

Õ¼±È

7.05%

Õ¼±È

17.39%

4¡¢ÌØÉ«ÒµÎñ£º

ÒøÐźÏ×÷

Óà¶î

166052981

¡¡

PE

Óà¶î

2270026.64

Õ¼±È

54.61%

Õ¼±È

0.75%

ÐÅÕþºÏ×÷

Óà¶î

35632720

»ù½ð»¯·¿µØ²úÐÅÍÐ

Óà¶î

1683745.45

Õ¼±È

11.72%

Õ¼±È

0.55%

˽ļ»ù½ðºÏ×÷¡¡¡¡

Óà¶î

12632186

QDII

Óà¶î

44334.4

Õ¼±È

4.15%

Õ¼±È

0.01%

5¡¢Ö¤È¯Í¶×ÊÐÅÍУº

2535.63ÒÚÔª

Ò»¼¶Êг¡

Óà¶î

475676

¡¡

˽ļ»ù½ðºÏ×÷

Óà¶î

11398000

Õ¼±È

1.88%

Õ¼±È

44.95%

¶þ¼¶Êг¡

Óà¶î

9574710

ÆäËû

Óà¶î

13887600

Õ¼±È

37.76%

Õ¼±È

54.77%

»ù½ð

Óà¶î

391180

¡¡

¡¡

¡¡

Õ¼±È

1.54%

¡¡

¡¡

×éºÏͶ×Ê

Óà¶î

14914700

ÒøÐźÏ×÷

Óà¶î

15189701

Õ¼±È

58.82%

Õ¼±È

59.91%

6¡¢ÉÏÔÂÄÚÐÅÍÐÏîÄ¿ÇåËã

¡¡

ÇåËãÐÅÍÐÏîÄ¿¸öÊý

718

¡¡

Éæ¼°¹«Ë¾£¨¼Ò£©

51

ÇåËãÉ漰ʵÊÕÐÅÍнð¶î

18358834

¡¡

ƽ¾ùÄ껯×ÛºÏÐÅÍб¨³êÂÊ

0.76%

ÇåËãÏîÄ¿ÀÛ¼ÆÖ§¸¶ÊÕÒæ

20581525

¡¡

Ä껯×ÛºÏʵ¼ÊÊÕÒæÂÊ

4.63%

 

7¡¢ÐÂÔöÐÅÍÐÏîÄ¿

¡¡

ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ

ÐÂÔö½ð¶î

ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý

ÔËÓ÷½Ê½£¨½ð¶î£©

´û¿î

½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲúͶ×Ê

¿É¹©³öÊÛ¼°³ÖÓÐÖÁµ½ÆÚͶ×Ê

³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê

×âÁÞ

ÂòÈë·µÊÛ

²ð³ö

ͬҵ´æ·Å

ÆäËû  

֤ȯ

ÐÅ´û×ʲú

ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

6954795

393

1736041

683411

1405367

1954407

0

105952

25000

0

411602

633016

µ¥Ò»

12141786

448

7464056

1022535

1388504

795502

101179

100681

98000

100000

660776

410551

²Æ²ú

1454629

30

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

С¼Æ

20551180

871

9200100

1705950

2793870

2749910

101179

206633

123000

100000

1072380

1043570

±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

43298335

2505

9545430

3990660

6675680

11920200

7000

401299

284593

0

4988460

5485200

µ¥Ò»

173786200

5436

122775000

4183280

16983900

9180350

101179

177182

2947090

100000

6252740

11084900

²Æ²ú

7597360

149

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

С¼Æ

224683800

8090

132321000

8173940

23659500

21100400

108179

578480

3231680

100000

11241300

16570000

¡¡

ÐÅÍÐÒµÎñÀàÐÍ

ÐÂÔö½ð¶î

ÐÂÔöÏîÄ¿¸öÊý

ͶÏò£¨½ð¶î£©

 

»ù´¡²úÒµ

·¿µØ²ú

֤ȯ

½ðÈÚ»ú¹¹

¹¤ÉÌÆóÒµ

ÆäËû

 

¹ÉƱ

»ù½ð

ծȯ

 

ÉÏÔÂÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

6954795

393

614592

2188512

965351

36743

31146

709870

1104806

1303775

 

µ¥Ò»

12141786

448

3360136

666870

102199

318725

669938

846445

3995762

2181710

 

²Æ²ú

1454629

30

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

 

С¼Æ

20551180

871

3974730

2855380

1067550

355468

701083

1556320

5100570

3485490

 

±¾ÄêÀÛ¼ÆÐÂÔöÏîÄ¿

¼¯ºÏ

43298335

2505

2940320

15608500

4501640

131636

249282

2726050

6721250

10419700

 

µ¥Ò»

173786200

5436

58280600

13032300

709131

454679

3910580

19575900

47794500

30028400

 

²Æ²ú

7597360

149

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

 

С¼Æ

224683800

8090

61220900

28640800

5210780

586315

4159860

22301900

54515700

40448100

 

Ïà¹ØÎÄÕÂ

¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2010 °æȨËùÓР ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã   Óʱࣺ100033
µç»°: (010) 58315211  ´«Õæ: (010) 58315212