ÉèΪÊ×Ò³ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
 ÓÊÏäµÇ¼ English
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³  > ÐÐÒµÄÚÍâ > ²Æ¾­¿ìѶ 

¿ìËÙ²éѯ

ÑëÐй«²¼Éç»áÈÚ×ʹæÄ£Äê¶ÈÊý¾Ý¼°½á¹¹

2012-09-14 10:10:01  À´Ô´£ºÑëÐÐ   ä¯ÀÀÁ¿£º
2002ÄêÒÔÀ´Éç»áÈÚ×ʹæÄ£Äê¶ÈÊý¾Ý¼°½á¹¹
µ¥Î»:ÒÚÔªÈËÃñ±Ò,%
ʱÆÚ Éç»áÈÚ×ʹæÄ£ ÆäÖУº
ÈËÃñ±Ò´û¿î Íâ±Ò´û¿î£¨ÕÛºÏÈËÃñ±Ò£© ίÍÐ

´û¿î

ÐÅÍÐ

´û¿î

δÌùÏÖµÄÒøÐгжһãƱ Æóҵծȯ ·Ç½ðÈÚÆóÒµ¾³ÄÚ¹ÉƱÈÚ×Ê
2002Äê 20112  18475  731  175  ¡ª¡ª -695  367  628 
2003Äê 34113  27652  2285  601  ¡ª¡ª 2010  499  559 
2004Äê 28629  22673  1381  3118  ¡ª¡ª -290  467  673 
2005Äê 30008  23544  1415  1961  ¡ª¡ª 24  2010  339 
2006Äê 42696  31523  1459  2695  825  1500  2310  1536 
2007Äê 59663  36323  3864  3371  1702  6701  2284  4333 
2008Äê 69802  49041  1947  4262  3144  1064  5523  3324 
2009Äê 139104  95942  9265  6780  4364  4606  12367  3350 
2010Äê 140191  79451  4855  8748  3865  23346  11063  5786 
2011Äê 128286  74715  5712  12962  2034  10271  13658  4377 
Õ¼±È£¨%£©
2002Äê 100 91.9 3.6 0.9 ¡ª¡ª -3.5 1.8 3.1
2003Äê 100 81.1 6.7 1.8 ¡ª¡ª 5.9 1.5 1.6
2004Äê 100 79.2 4.8 10.9 ¡ª¡ª -1.0 1.6 2.4
2005Äê 100 78.5 4.7 6.5 ¡ª¡ª 0.1 6.7 1.1
2006Äê 100 73.8 3.4 6.3 1.9 3.5 5.4 3.6
2007Äê 100 60.9 6.5 5.7 2.9 11.2 3.8 7.3
2008Äê 100 70.3 2.8 6.1 4.5 1.5 7.9 4.8
2009Äê 100 69.0 6.7 4.9 3.1 3.3 8.9 2.4
2010Äê 100 56.7 3.5 6.2 2.8 16.7 7.9 4.1
2011Äê 100 58.2 4.5 10.1 1.6 8.0 10.6 3.4

 

×¢1£ºÉç»áÈÚ×ʹæÄ£ÊÇÖ¸Ò»¶¨Ê±ÆÚÄÚʵÌå¾­¼Ã´Ó½ðÈÚÌåϵ»ñµÃµÄ×ʽð×ܶÊÇÔöÁ¿¸ÅÄî¡£

×¢2£º±íÖеÄÈËÃñ±Ò´û¿îΪÀúÊ·¹«²¼Êý¡£
×¢3£º¡°¡ª¡ª¡±±íʾÊý¾Ýȱʧ»òÕßÓйØÒµÎñÁ¿ºÜС¡£
¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î» | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2012 °æȨËùÓÐ ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù8²ã Óʱࣺ100033
µç»°: 010-58315211 ´«Õæ: 010-58315212