Ê×Ò³ µç×ÓÔÓÖ¾ ÓÊÏäµÇ¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÐÂÆ·ËÙµÝ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²úÆ·ÐÅÏ¢¿â
Óû§Ãû£º
ÃÜ Â룺
Íü¼ÇÃÜÂë

µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·À¿Ê¤ > ²úÆ·ÐÅÏ¢¿â > 
ÏîÄ¿Ãû³Æ ״̬ ÊÜÍлú¹¹
ÖÐÔ­ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐÅ´û×ʲúÏîÄ¿£¨3£©µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ ÒѳÉÁ¢ ÖÐÔ­ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÖÐÔ­ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐÅ´û×ʲúÏîÄ¿£¨2£©µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ ÒѳÉÁ¢ ÖÐÔ­ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÖÐÔ­ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐÅ´û×ʲúÏîÄ¿£¨1£©µ¥Ò»×ʽðÐÅÍÐ ÒѳÉÁ¢ ÖÐÔ­ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾
»ªÐÅʤÏé10ºÅ¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ ³ÉÁ¢ ´óÁ¬»ªÐÅÐÅÍйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
´óÁ¬º£²ýÆóÒµ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÐÅÍдû¿îÏîÄ¿ ³ÉÁ¢ ´óÁ¬»ªÐÅÐÅÍйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
µ¥¶À×ʽðÐÅÍУ¨´ó»ªÐÅÍÐ×Ö101041062£© ³ÉÁ¢ ´óÁ¬»ªÐÅÐÅÍйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
¼Ò×å²Æ¸»ÏµÁе¥¶À×ʽðÐÅÍУ¨´ó»ªÐÅÍÐ×Ö101041066£© ³ÉÁ¢ ´óÁ¬»ªÐÅÐÅÍйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
»ªÐÅʤÏé9ºÅ¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍÐ ³ÉÁ¢ ´óÁ¬»ªÐÅÐÅÍйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
°üͷʵ´´´û¿îÏîÄ¿¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍмƻ® ³ÉÁ¢ Öйú¶ÔÍâ¾­¼ÃóÒ×ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾
ºé¼Ò¼ÓÓÍÕ¾¹ÉȨÊÕÒæȨ¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍмƻ®   À¥ÂØÐÅÍÐ
ÐìÖÝ»ªöÎÐÅ´û×ʲúÏîÄ¿¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍмƻ® ³ÉÁ¢ Öйú¶ÔÍâ¾­¼ÃóÒ×ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾
Çཨ¼¯ÍÅÐÅ´û×ʲúÏîÄ¿¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍмƻ® ³ÉÁ¢ Öйú¶ÔÍâ¾­¼ÃóÒ×ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÍâóÐÅÍЕ¸»ÈÙ6ºÅ£¨Èڿƶ«ÄϺ£Ò»ÆÚÏîÄ¿£©¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍмƻ® ³ÉÁ¢ Öйú¶ÔÍâ¾­¼ÃóÒ×ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÍâóÐÅÍЕ¸»ÈÙ5ºÅ£¨MOMAÍòÍòÊ÷ÏîÄ¿£©¼¯ºÏ×ʽðÐÅÍмƻ® ³ÉÁ¢ Öйú¶ÔÍâ¾­¼ÃóÒ×ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÍâóÐÅÍЕµ­Ë®Èª¾«Ñ¡1ÆÚ֤ȯͶ×ʼ¯ºÏ×ʽðÐÅÍмƻ® ³ÉÁ¢ Öйú¶ÔÍâ¾­¼ÃóÒ×ÐÅÍÐÓÐÏÞ¹«Ë¾
¹² 306 Ìõ  ·Ö 21 Ò³     µÚÒ»Ò³  ÉÏÒ»Ò³  ÏÂÒ»Ò³  ×îºóÒ³   Ìøµ½
¹ØÓÚЭ»á | Э»á¼ò½é| µç×ÓÔÓÖ¾ | »áÔ±µ¥Î»| ÍøÕ¾µØͼ | ÓÑÇéÁ¬½Ó | ÁªÏµÎÒÃÇ
Copyright 2004-2010 °æȨËùÓР ÖйúÐÅÍÐҵЭ»á
±±¾©ÊÐÎ÷³ÇÇø½ðÈÚ´ó½Ö8ºÅ»ãå·´óÏÃC×ù7²ã   Óʱࣺ100034
µç»°: (010) 58315211  ´«Õæ: (010) 58315212